I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.slonik24.pl (zwanego dalej: ,,Serwisem Internetowym“) przez SŁONIK24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ul. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0001011893 Wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 PLN. NIP: 527-303-55-66, REGON: 524112578 (dalej jako: ,,Usługodawca“).
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
  • wiadomość e-mail kierowaną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: biuro@slonik24.pl,
  • telefon, dostępny pod numerem w stopce kontaktowej i zakładce Kontakt,
  • interaktywny chat dostępny w Serwisie,
  • formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.slonik24.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 8. Użytkownicy dokonujący zamówienia usług w serwisie zawierają Umowy z Dostawcami.
 9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, Użytkownicy zawierają Umowy w Serwisie z Dostawcami, prowadzącymi swoje Profile wskazanymi w Serwisie i o treści zgodnej z „Warunkami zawierania umów najmu w Serwisie www.slonik24.pl SŁONIK24” stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
 10. Zasady świadczenia Usług dla Dostawców regulują odrębne regulaminy lub umowy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych w Serwisie, w tym w szczególności dokonuje lub dokonała Zamówienia Usług asenizacyjnych bądź innych usług prezentowanych przez Dostawców w Serwisie;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik Serwisu będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Dostawca – Użytkownik, będący Przedsiębiorcą, prezentujący i oferujący w ramach Serwisu swoje usługi asenizacyjnych  (opróżnienie zbiornika [zwanego „szambem”] oraz wywóz nieczystości);

Profil Dostawcy – przydzielona danemu Dostawcy część Serwisu, w ramach której prezentuje on oferowane przez niego Usługi asenizacyjnej (opróżnienie zbiornika [zwanego „szambem”] oraz wywóz nieczystości), zgodnie ze specyfiką Serwisu;

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Dostawcę Profilu w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Usługa asenizacyjna – usługa fizycznie (offline) wykonywana przez Dostawcę polegająca na oferowaniu usług asenizacyjnych. Usługa ta prezentowana oraz oferowana jest Użytkownikom przez Dostawców w Serwisie.

Formularz Zamówienia – określona co do formy przez Usługodawcę, podstrona Serwisu, podlegająca wypełnieniu wskazanych jako obowiązkowe pól oraz pozwalająca na wysłanie przez Użytkownika do Dostawcy oświadczenia woli zmierzającego bezpośrednio do zawarcia Umowy świadczenia Usług asenizacyjnych oferowanych przez Dostawcę;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą, określające w szczególności rodzaj, ilość nieczystości które mają zostać wywiezione przez Dostawce, dane adresowe, o treści określonej przez strony;

Umowa – umowa o świadczenie Usług serwisu, zawarta pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem, na zasadach ustalonych przez strony w Serwisie;

Usługi elektroniczne / Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie, w tym Profilów prowadzonych w Serwisie przez Dostawców, składania Zapytań ofertowych i dokonywania Zamówień na Usługi asenizacyjnych, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • dostęp do telefonu komórkowego umożliwiającego wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS),
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści bezprawnych.

IV. USŁUGI

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników świadczone są nieodpłatne, chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
  • przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,
  • udostępnianie interaktywnego Formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia na Usługi asenizacyjne prezentowane i oferowane przez Dostawców,
  • udostępnianie interaktywnego Formularza oraz chatu umożliwiającego kontakt z Usługodawcą,
  • dodawanie i prezentowanie opinii w Serwisie.
 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji prezentowanych w Serwisie, w tym informacji o Profilach Dostawców i oferowanych przez Dostawców usługach, w tym w szczególności Usługach asenizacyjnych, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 4. Usługi oferowane przez Usługodawcę są dostępne dla wszystkich Użytkowników odwiedzających Serwis.
 5. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Serwisie złożenie Zamówienia na Usługi asenizacyjne prezentowane przez Dostawców w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi udostępniania interaktywnego Formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania Zamówienia. Szczegółowe zasady Dokonywania Zamówień określa rozdział V niniejszego Regulaminu.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest iMoje obsługiwany przez ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Dostępne formy płatności:

  a) Przelew: przelewy, które akceptowane są przez Usługodawcę, to tzw. szybkie przelewy dokonane przy użyciu serwisu iMoje.

  b) Blik

  c) Karty płatnicze:
  Visa
  Visa Electron
  Mastercard
  MasterCard Electronic
  Maestro

 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Umowa o świadczenie Usług formularzy kontaktowych umożliwiających kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.
 9. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wysyłania wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem formularza kontaktu lub czatu dostępnego w Serwisie.
 10. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza, umożliwiającego wysłanie wiadomości do Usługodawcy jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.
 11. Użytkownik ma możliwość dodania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych opinii i komentarzy o prezentujących w Serwisie swoje Profile Dostawcach lub ich ofercie, korzystając w tym celu z funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
 12. Użytkownik dodając wypowiedzi w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 13. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 14. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. WYSZUKIWANIE DOSTAWCÓW ORAZ ZAWIERANIE UMÓW W RAMACH SERWISU

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom Usługę składania Zamówień na Usługi asenizacyjnych oferowane przez Dostawców prowadzących swoje Profile w Serwisie.
 2. Zamówienie składane jest za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie.
 3. Złożenie Zapytania ofertowego jest dostępne dla wszystkich Użytkowników odwiedzających Serwis.
 4. Użytkownik składając Zamówienie podaje obowiązkowe elementy Zamówienia – w szczególności rodzaj poszukiwanej Usługi asenizacyjnej, ilość nieczystości które mają być wywożone, tydzień w którym ma być wykonana usługa, adres wraz z kodem pocztowym na którym ma być wykonana usługa oraz inne wymagane informacje. Podanie przez Użytkownika innych parametrów i informacji nie jest obowiązkowe.
 5. Użytkownik po wprowadzeniu wymaganych określonych w systemie informacji wybiera opcję “Wyszukaj oferty”. W odpowiedzi na Zapytanie Użytkownika w Serwisie wyświetlają się dostępne oferty Dostawców. Użytkownik kierując się instrukcjami wyświetlanymi w Serwisie wybiera odpowiednia dla siebie ofertę, wybiera Dostawcę oraz ostatecznie składa Zamówienie. Sposób oraz moment zawarcia Umowy określają szczegółowo Warunki zawierania najmu w Serwisie www.slonik24.pl.
 6. Dostawca może również umożliwiać składanie Zamówień Użytkownikom bezpośrednio na własnej stronie internetowej za pomocą modułu iFrame. Oferować takie zawieranie umów mogą jedynie Dostawcy korzystający z oferowanego przez Usługodawcę serwisu www.slonik24.pl.
 7. Usługodawca udostępnia infrastrukturę Serwisu, umożliwiając Użytkownikom składanie Zamówień na Usługi asenizacyjnej oferowane przez Dostawców oraz zawierania między Dostawcami, a Użytkownikami Umów, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz uzgodnionych indywidualnie przez strony Umowy, z wykorzystaniem infrastruktury Serwisu.
 8. Usługodawca nie jest stroną Umowy sprzedaży, udostępnia wyłącznie infrastrukturę Serwisu w celu wymiany między stronami wzajemnych informacji i oświadczeń woli. Użytkownik zawierający Umowę Sprzedaży wchodzi w stosunki prawne (zawiera Umowę sprzedaży) z Dostawcą.
 9. Przyjęcie zamówienia do realizacji w wyznaczonym terminie liczone jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym Umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, jak również poprzez usunięcie Konta w Serwisie.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku: Umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do:
  • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  • wprowadzania w każdym miejscu w Serwisie (w ramach Konta, opinii, Zapytań, Formularzy) danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, w tym w szczególności danych wpływających na realizację Usług Serwisu,
  • niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  • wykonywania zgodnie z prawem zobowiązań wynikających z zawartych przez niego Umów oraz Umów w zakresie świadczenia Usług Serwisu.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w Koncie, Formularzach, Zapytaniach lub w treści dodawanych w Serwisie opinii.
 6. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkownika w ramach Konta, dodawanej opinii, lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  • naruszać godności ludzkiej;
  • zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  • zawierać treści pornograficznych;
  • ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  • zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  • zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących  służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 7. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników, Dostawców czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 8. Każdy Użytkownik jest obowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, zamieszczonego w ramach Konta w Serwisie.
 10. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku o którym mowa w ppkt. 10 powyżej i jego publiczne udostępnianie, w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę, dostarczania funkcjonalności Serwisu oraz jego reklamy i promocji.
 11. Wyrażona przez Użytkownika zgoda dotyczy użycia wizerunku również w materiałach służących popularyzacji działań w zakresie działalności Usługodawcy oraz realizacji akcji marketingowych przez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności w portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com) i jego podstronach, stronie internetowej Serwisu i jej podstronach na czas nieokreślony (do odwołania).
 12. Użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono wizerunek, lub inne treści, zdjęcia i wszelkie materiały zamieszczone w ramach Konta, lub w innych częściach Serwisu oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z ppkt. powyżej, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Serwisu i nie będą godziły w interesy Użytkownika.
 13. Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.
 14. Użytkownik poprzez zamieszczenie w Serwisie zdjęć, filmów, grafik, opisów i innych elementów udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji wraz z prawem do udzielania sublicencji do ich publikowania na portalach społecznościowych, aplikacjach, widgetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.
 15. Użytkownik udziela Usługodawcy licencji, o której mowa w ppkt. 15 powyżej na  następujących polach eksploatacji:
  • eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
  • wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych,
  • wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,
  • publiczne wyświetlenie,
  • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie).
 16. Użytkownik który złoży zamówienie i dokona płatności zobowiązany zapewnić możliwość dojazdu samochodem ciężarowym.
 17. Średnica otworu serwisowego musi mieć co najmniej 120 mm.
 18. Zbiornik nie może znajdować się więcej niż 10 metrów od miejsca do którego może dojechać samochód ciężarowy realizujące zlecenie.
 19. Przy wykonaniu usługi konieczna jest obecność osoby zamawiającej lub przez taką osobę do tego celu wskazaną.
 20. Za zanieczyszczenia inne niż fekalia i co za tym idzie opłaty narzucone przez zlewnie odpowiada Zamawiający
 21. Za nadmiernie zamulone szambo, szamba nieczyszczone regularnie możliwa jest dodatkowa opłata lub odmowa wykonania usługi przez realizującego zlecenie.

 

VII. PŁATNOŚCI

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest iMoje obsługiwany przez ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459; kapitał zakładowy w kwocie 130 100 000 zł opłacony w całości, NIP 634-013- 54-75 zwany dalej Operatorem Płatności

  Formy płatności za zamówienie złożone za pośrednictwem strony internetowej www.slonik24.pl:

  Dostępne formy płatności:

  a) Przelew: przelewy, które akceptowane są przez Usługodawcę, to tzw. szybkie przelewy dokonane przy użyciu serwisu iMoje.

  b) Blik

  c) Karty płatnicze:
  Visa
  Visa Electron
  Mastercard
  MasterCard Electronic
  Maestro

VIII. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług elektronicznych świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres SŁONIK24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ul. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: reklamacje@slonik24.pl.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja  zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 5. Reklamacje w zakresie Usług asenizacyjne kierowane są do Dostawców, na zasadach wskazanych w Warunkach sprzedaży.
 6. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  • może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

§ 1

Administratorem Danych Osobowych przekazanych w związku z korzystaniem z Usług (dalej: „Dane Osobowe”) jest

 1. SŁONIK24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ul. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0001011893 Wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 PLN. NIP: 527-303-55-66, REGON: 524112578 zwana dalej „Administratorem” lub „Wykonawcą”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2

„Użytkownikiem” jest osoba, która korzysta z usług świadczonych przez Wykonawcę lub osobę, która chce korzystać z tych usług, albo internautę, który odwiedza stronę internetową.

§ 3

 1. Przeglądanie zawartości strony internetowej nie wymaga od Użytkownika podawania Danych Osobowych.
 2. Korzystanie z Usług może wiązać się z podaniem Danych Osobowych przez Użytkownika. Niepodanie Danych Osobowych może ograniczać możliwości korzystania z usług.
 3. W celu korzystania z formularza kontaktowego oraz usług określonych w postanowieniu  § 2 ust. 1 Polityki, Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia formularza, w których wymagane jest podanie określonych Danych Osobowych. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do świadczenia usług przez Wykonawcę na rzecz Użytkownika.
 4. Wszelkie Dane Osobowe, podawane przez Użytkownika do formularzy kontaktowych lub newslettera, przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami określonymi w polskim prawie (wymogi te zawarte są w ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz w ustawie o Świadczeniu Usług Drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku).
 5. W sytuacjach, gdy Użytkownik korzysta z usług przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może pozyskać dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych i abonenta. Wszystkie dane są przetwarzane w sposób anonimowy i są zebrane w celach statycznych lub w celu zapewnienia Użytkownikowi prawidłowego korzystania ze strony.

§ 4

 1. Użytkownik ma prawo do dostępu swoich Danych Osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz jest uprawniony do ich poprawienia, weryfikacji lub usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.

§ 5

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu niezbędnym do realizacji oferowanych usług.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych.
 3. Wykonawca ma prawo wysyłać do niego informacje handlowe na podane adresy e-mail lub numery telefonu. W dowolnej chwili Użytkownik może odwołać wyrażoną wcześniej zgodę.

§ 6

 1. Dane Osobowe, które zostały zebrane przez Wykonawcę, mogą zostać przekazane na podstawie aktualnych przepisów odpowiednim organom państwowym.

§ 7

 1. Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator przetwarza lub zamierza przetwarzać jego Dane Osobowe.
 2. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcę Polityki prosimy o przesyłanie ich na wskazany adres e-mail: biuro@slonik24.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Za stosowanie i wywiązywanie się Dostawcy z obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży, a w szczególności odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, bądź też niewykonanie przez Dostawcę obowiązku odpowiedzialność ponoszą wyłącznie te podmioty.
 3. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 4. Załączniki stanowią integralną cześć niniejszego Regulaminu.
 5. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto mogą zostać dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: biuro@slonik24.pl, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta w Serwisie.
 8. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu Umowa świadczenia Usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji.
 9. W sytuacji, o której mowa w ppkt. 8 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.