REGULAMIN
SERWISU WWW.SLONIK24.PL DLA UŻYTKOWNIKÓW

 

 1 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Słonik24 – Słonik24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001011893, identyfikująca się numerami REGON: 524112578 oraz NIP: 5273035566, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł, adres e-mail: biuro@slonik24.pl;

1.2 Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Słonik24, dostępny pod adresem: www.slonik24.pl, umożliwiający Użytkownikom wyszukiwanie Ofert dotyczących świadczonych przez Usługodawców Usług asenizacyjnych oraz zawieranie Umów o świadczenie Usług asenizacyjnych pomiędzy Usługodawcami a Użytkownikami;

1.3 Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, dostępny pod adresem http://slonik24.pl/regulamin/ lub po przejściu do zakładki: „Regulamin”, znajdującej się w Serwisie;

1.4 Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zgodnie z Regulaminem może zawrzeć Umowę o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu ze Słonik24 oraz Umowę o świadczenie Usług asenizacyjnych z Usługodawcą;

1.5 Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie art. 221 Kodeksu cywilnego);

1.6 Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 3855 Kodeksu cywilnego);

1.7 Usługodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, która zgodnie z Regulaminem może zawrzeć z Użytkownikiem Umowę o świadczenie Usług asenizacyjnych;

1.8 Lokalizacja – wskazana przez Użytkownika lokalizacja, w której Usługodawca ma świadczyć Usługi asenizacyjne;

1.9 Formularz – formularz elektroniczny służący do założenia Konta w Serwisie;

1.10 Konto – indywidualne konto Użytkownika w Serwisie, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Serwisu;

1.11 Usługa dostępu do Serwisu – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Słonik24, polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do funkcjonalności Serwisu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik;

1.12 Umowa o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu – umowa o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu, zawierana na zasadach określonych w Regulaminie, na czas nieokreślony pomiędzy Słonik24 a Użytkownikiem, z momentem prawidłowego założenia Konta w Serwisie oraz złożenia przez Użytkownika wszelkich wymaganych oświadczeń, w tym oświadczeń dotyczących zapoznania się z Regulaminem Serwisu i akceptacji Regulaminu Serwisu;

1.12 Usługi asenizacyjne – usługi asenizacyjne świadczone przez Usługodawców na rzecz Użytkowników;

1.13 Umowa o świadczenie Usług asenizacyjnych – umowa o świadczenie Usług asenizacyjnych, zawierana na zasadach określonych w Regulaminie, pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na warunkach wskazanych w Ofercie złożonej przez Usługodawcę, z momentem przyjęcia przez Użytkownika Oferty Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu;

1.14 Oferta – oferta dotycząca świadczenia Usług asenizacyjnych opublikowana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu. Z momentem przyjęcia przez Użytkownika Oferty za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Użytkownikiem Usługodawcą zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usług asenizacyjnych;

1.15 Opłaty – opłaty należne Usługodawcy od Użytkownika za świadczenie przez Usługodawcę Usług asenizacyjnych zgodnie z cenami podanymi w Serwisie, w tym w Ofercie Usługodawcy wybranej przez Użytkownika, wraz z należnym podatkiem od towarów i usług;

1.16 Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisie;

1.17 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

1.18 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

1.19 Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;

1.20 Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 

2 Postanowienia ogólne

2.1 Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w tym zasady zamawiania, świadczenia i rozliczania Usług asenizacyjnych.

2.2 Wszystkie osoby korzystające z Serwisu mogą w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, zapoznać się z Regulaminem dostępnym w Serwisie. Regulamin może zostać również nieodpłatnie pobrany oraz wydrukowany.

2.3 Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.4 Dane kontaktowe, pod którymi Użytkownicy mogą szybko i efektywnie kontaktować się z Słonik24 to:

 

3 Korzystanie z Serwisu

3.1 Słonik24 umożliwia Użytkownikowi w ramach Serwisu w szczególności:

3.1.1 prowadzenie Konta Użytkownika;

3.1.2 zamawianie Usług asenizacyjnych;

3.1.3 wystawianie opinii o Usługodawcach;

3.1.4 komunikowanie się z Usługodawcami i Słonik24.

3.2 Słonik24 może dostarczać Użytkownikowi aktualizacje oraz dodatkowe usługi związane z Serwisem. Niektóre aktualizacje lub usługi mogą powodować zmianę bieżących ustawień, utratę danych lub zawartości, a także niemożność korzystania z określonych funkcji Serwisu.

3.3 Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Serwisu przed dostępem osób nieuprawnionych. Skutki nieprawidłowego zabezpieczenia danych obciążają Użytkownika.

3.4 Dla korzystania z Usługi dostępu do Serwisu niezbędne jest połączenie Urządzenia Użytkownika z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.

 

4 Założenie Konta Użytkownika w Serwisie

4.1 W celu rejestracji Użytkownika w Serwisie Użytkownik zobowiązany jest do podania danych wskazanych w Formularzu.

4.2 Prawidłowa rejestracja wymaga złożenia przez Użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego treści za pomocą umieszczonych w Formularzu pól wyboru (tzw. „checkboxów”) oraz zaakceptowania innych checkboxów oznaczonych jako obowiązkowe, a także złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z polityką prywatności dostępną w Serwisie.

4.3 Użytkownik zobowiązany jest dostarczać wyłącznie informacje, które są dokładne, kompletne, prawdziwe i aktualne.

4.4 Założenie Konta dokonane jest z chwilą, gdy Użytkownik po potwierdzeniu prawidłowości podanych przez siebie danych w Serwisie, dokona dodatkowego potwierdzenia za pomocą aktywowania linku przesłanego na adres mailowy podany przez Użytkownika.

4.5 Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w zakresie w jakim pozwalają na to obowiązujące przepisy, przy czym usunięcie danych osobowych może skutkować usunięciem Konta Użytkownika w Serwisie.

4.6 Użytkownik nie ma prawa do wielokrotnej rejestracji w Serwisie.

4.7 Słonik24 zastrzega sobie prawo do odmowy założenia Konta w Serwisie dla Użytkownika, który takie Konto już posiada jak również do usunięcia Konta Użytkownika, który czyni z niego użytek sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, naraża Słonik24 na szkodę bądź nie wykonuje obowiązków wynikających z zawartej Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisie.

4.8 Konto Użytkownika nie może zostać przeniesione na innego Użytkownika.

4.9 Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta w Serwisie osobom trzecim.

 

5 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym Usługi dostępu do Serwisu

5.1 Urządzenie, przez które Użytkownik zamierza uzyskać dostęp do Serwisu, powinien spełniać następujące wymagania techniczne:

5.1.1 zapewniać dostęp do sieci Internet;

5.1.2 posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta;

5.1.3 przeglądarka internetowa musi mieć uruchomioną obsługę Java Script i plików cookies;

5.1.4 posiadać minimalną rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli, przy czym zalecana rozdzielczość ekranu to 1280×800 pikseli.

5.2 Serwis działa w trybie on-line, tj. kiedy w Urządzeniu Użytkownika jest włączony dostęp do Internetu. Z niektórych funkcjonalności dostępnych w Serwisie, można korzystać także w trybie off-line. Słonik24 nie gwarantuje jednak aktualności i poprawności działania tych funkcjonalności podczas ich działania w trybie off-line.

5.3 W ramach korzystania z Serwisu zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, a także zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:

5.3.1 zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownej podstawy prawnej;

5.3.2 zamieszczanie treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;

5.3.3 propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;

5.3.4 zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, substancji psychoaktywnych, propagujących nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;

5.3.5 zamieszczanie treści naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;

5.3.6 zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Słonik24, Usługodawców, Użytkowników lub innych osób trzecich;

5.3.7 dostarczanie szkodliwego oprogramowania;

5.3.8 działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;

5.3.9 przeprowadzanie w stosunku do Serwisu lub systemów płatności online dostępnych w Serwisie procesów z zakresu inżynierii wstecznej dekompilacji, deasemblacji, odszyfrowania, demontowania, tłumaczenia, dekonstrukcji, adaptacji oraz stosowanie innych metod odkrywania kodu źródłowego bądź ingerowanie w Serwis lub wyżej wskazane systemy w jakikolwiek inny sposób;

5.3.10 zakłócanie, blokowanie, przeciążanie, przerywanie, spowalnianie i utrudnienie normalnego funkcjonowania w całości bądź w części Serwisu lub systemów płatności online dostępnych w Serwisie;

5.3.11 zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających treści wskazane w punktach od 5.3.1. do 5.3.6. powyżej.

5.3 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Serwisie (w tym w ramach jakiejkolwiek korespondencji prowadzonej z Usługodawcami lub Słonik24). W przypadku umieszczania przez Użytkownika w Serwisie treści zabronionych prawem lub Regulaminem, Słonik24 upoważniony jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.

5.5 Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Serwisu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.

5.6 W przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek punktu Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa Słonik24 może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług, w tym Usług asenizacyjnych.

5.7 Celem uczynienia zadość wymogom Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Słonik24 niniejszym informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające z Internetu zainstalowały na swoim Urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.

5.7 Słonik24 może wprowadzać do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca z Serwisu „pliki cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być one jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu Użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

5.8 Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie informować Słonik24 o jakichkolwiek nieprawidłowościach w działaniu Serwisu, w szczególności mogących wskazywać na nieuprawniony dostęp do Serwisu.

5.9 Słonik24 może sporządzać dla konkretnych usług regulaminy odrębne od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowienia Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tamtymi regulaminami.

 

6 Usługi asenizacyjne świadczone przez Usługodawców

6.1 Słonik24 nie świadczy Usług asenizacyjnych. Słonik24 dostarcza wyłącznie Serwis, który umożliwia publikowanie Ofert przez Usługodawców oraz ich przyjmowanie przez Użytkowników.

6.2 Możliwość zamawiania Usług asenizacyjnych może być ograniczone do konkretnych lokalizacji wskazanych przez Słonik24.

6.3 Usługodawcy są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.

6.4 Usługi asenizacyjne świadczone są przez Usługodawców na rzecz Użytkowników na podstawie zawartej pomiędzy nimi Umowy o świadczenie Usług asenizacyjnych. Usługodawcy świadczą Usługi asenizacyjne osobiście bądź za pośrednictwem osób trzecich, w tym swoich pracowników lub zleceniobiorców.

6.5 W odpowiedzi na Ofertę Usługodawcy Użytkownik powinien wskazać co najmniej:

6.5.1 rodzaj Usługi asenizacyjnej;

6.5.2 adres, którego dotyczy dane wykonanie Usługi asenizacyjnej (Lokalizację);

6.5.3 pojemność szamba, którego dotyczy dana Usługa asenizacyjna;

6.5.4 preferowany termin realizacji Usługi asenizacyjnej

6.6 Odpowiedź Użytkownika na Ofertę, o której mowa w pkt. 6.5. powyżej może obejmować także inne niż informacje dotyczące Usługi asenizacyjnej lub Lokalizacją.

6.7 Użytkownik ma prawo do bezpłatnego anulowania Usługi asenizacyjnej objętej przyjętą przez Użytkownika Ofertą, w terminie do 24h godzin od złożenia zamówienia – Usługi asenizacyjnej.j. Anulowanie Usług asenizacyjnych objętych Ofertą po upływie terminu wskazanego w poprzednim zdaniu może wiązać się z naliczeniem opłaty za anulowanie w wysokości wskazanej w Serwisie.

6.8 Użytkownik ma obowiązek umożliwienia rozpoczęcia świadczenia Usług asenizacyjnych przez Usługodawcę w terminie i w miejscu ustalonym przez Strony w związku z przyjętą przez Użytkownika Ofertą Usługodawcy. W przypadku, w którym Usługodawca nie będzie mógł z przyczyn leżących po stronie Użytkownika rozpocząć świadczenia Usług asenizacyjnych w terminie lub w miejscu wskazanym w przyjętej przez Użytkownika Ofercie – zlecenie zostanie uznane za anulowane co może wiązać się z naliczeniem opłaty za anulowanie w wysokości wskazanej w Serwisie.

6.9 Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia Usługodawcy odpowiednich warunków do prawidłowej i bezpiecznej realizacji Usługi asenizacyjnej, w tym umożliwienia wjazdu pojazdu Usługodawcy (pojazd Usługodawcy może być samochodem ciężarowym o wymiarach ponad 3 metry szerokości 4 metry wysokości), zapewnienia obecności pełnoletniego przedstawiciela Użytkownika w trakcie realizacji Usługi asenizacyjnej, zapewnienia odpowiedniego dostępu do miejsca, w którym Usługi asenizacyjne mają być realizowane (w szczególności nawierzchnia prowadzącą do miejsca realizacji Usługi asenizacyjnej powinna być nawierzchnią utwardzaną, odpowiednią dla wjazdu samochodów ciężarowych) oraz zapewnienia wszelkich innych przez warunków wskazanych przez Usługodawcę.

6.10 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi asenizacyjnej przez Usługodawcę Użytkownik może to zgłosić Słonik24 i Usługodawcy używając odpowiedniej funkcjonalności dostępnej w Serwisie.

6.11 Użytkownik po zakończeniu świadczenia Usługi asenizacyjnej ma w szczególności możliwość zgłoszenia: zaobserwowanych zniszczeń, niewłaściwego lub niepożądanego zachowania Usługodawcy, podejrzenia co do znajdowania się Usługodawcy pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających w trakcie świadczenia Usług asenizacyjnych czy znaczącego opóźnienia Usługodawcy w rozpoczęciu świadczenia Usług asenizacyjnych.

6.12 Usługodawca po zakończeniu świadczenia Usługi asenizacyjnej ma możliwość zgłoszenia za pomocą odpowiedniej funkcjonalności dostępnej w Serwisie uwag co do niewłaściwych lub niepożądanych zachowań Użytkownika.

 

7 Rozliczenia

7.1 Utworzenie Konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.

7.2 Skorzystanie ze świadczonych za pośrednictwem Serwisu Usług asenizacyjnych wiąże się z poniesieniem przez Użytkownika Opłat w wysokościach wskazanych w Serwisie.

7.3 Płatności dotyczące Opłat dokonywane są za pośrednictwem serwisów płatności elektronicznych należących do podmiotów trzecich, innych niż Słonik24. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.

7.4 W celu dokonania płatności dotyczących Opłat Użytkownik może być zobowiązany do zaakceptowania warunków umowy o przyjmowaniu zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych. Brak akceptacji warunków umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może oznaczać brak możliwości dokonania przez Użytkownika płatności za Usługi asenizacyjne świadczone na rzecz Użytkownika.

7.5 Dokonanie płatności dotyczących Opłat może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika dodatkowych opłat i prowizji na rzecz podmiotu świadczącego usługę płatniczą przekazu pieniężnego w wysokości i na warunkach każdorazowo określonych przez ten podmiot. Użytkownik może ponosić ewentualne koszty przewalutowań dokonanych przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych.

7.6 Podmiot będący właścicielem systemu płatności online, o którym mowa w pkt. 7.3. powyżej ma prawo:

7.6.1 odmówić przyjęcia lub wykonania zlecenia płatniczego złożonego przez Użytkownika na warunkach opisanych w regulaminach tego podmiotu;

7.6.2 uzależnić wykonanie zlecenia płatniczego od spełnienia przez Użytkownika wybranych wymagań technicznych;

7.6.3 określić limity dokonywanych płatności za pomocą systemu płatności online, w tym w szczególności maksymalną wysokość kwoty objętej jedną płatnością;

7.6.4 ustalić inne warunki dokonywania płatności za pomocą systemu płatności online.

7.7 Słonik24 nie pobiera od Użytkownika jakichkolwiek opłat lub prowizji z tytułu korzystania przez Użytkownika z systemu płatności online, o którym mowa w pkt. 7.3. Regulaminu (przy czy takie opłaty mogą pobierać operatorzy tych systemów płatności online).

7.8 Użytkownik może wybrać następujące formy płatności: BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

7.9 Świadczenie Usług asenizacyjnych może rozpocząć się dopiero po uiszczeniu przez Użytkownika całości Opłat związanych z zamówioną przez Użytkownika Usługą asenizacyjną.

7.10 Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie z tytułu świadczenia Usług asenizacyjnych paragonów lub faktur (lub innych odpowiednich dokumentów księgowych) bez podpisu w formie elektronicznej i przesyłanie ich na adres e-mailowy Użytkownika wskazany przy zakładaniu Konta (lub inny adres e-mail wskazany w Serwisie jako właściwy do wysyłania informacji związanych z Opłatami).

7.11 Słonik24 w porozumieniu z Usługodawcami może wprowadzać ograniczone czasowo wyłączenia od obowiązku uiszczania przez Użytkownika części lub całości Opłat za świadczenie Usług asenizacyjnych. Dodatkowe informacje na ten temat umieszczane są w Serwisie.

7.12 Wszelkie problemy związane z uiszczeniem Opłat Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem Serwisu lub na adres e-mail: biuro@slonik24.pl

 

8 Odpowiedzialność

8.1 Celem uniknięcia wątpliwości, Słonik24 informuje, że nie jest stroną Umów o świadczenie Usług asenizacyjnych i nie ponosi odpowiedzialności za kwestie z nich wynikające, o ile nieprawidłowe wykonanie lub niewykonanie Umów o świadczenie Usług asenizacyjnych nie wynika z winy Słonik24.

8.2 Słonik24 nie ponosi odpowiedzialności za:

8.2.1 używanie przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych i wizerunku osób trzecich;

8.2.2 dane, informacje oraz materiały (w tym w szczególności wpisy, zdjęcia czy filmy zawierające wizerunek bądź dane osobowe Użytkownika, Usługodawcy lub osób trzecich) udostępniane przez Użytkownika lub Usługodawców za pomocą Serwisu;

8.2.3 przerwy w działaniu Serwisu lub systemów płatności online dostępnych w Serwisie, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za czynnikami wewnętrznymi;

8.2.4 jakość, poprawność i dostępność Usług asenizacyjnych oferowanych przez Usługodawców;

8.2.5 niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umów o świadczenie Usług asenizacyjnych przez Usługodawców;

8.2.6 treść korespondencji prowadzonej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą;

8.2.7 treść opinii wystawianych przez Użytkowników;

8.2.8 niedziałanie lub nienależyte działanie Serwisu na Urządzeniu Użytkownika niespełniającym wymagań technicznych;

8.2.9 szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu lub Urządzenia przez Użytkownika;

8.2.10 wszelkie skutki wynikające z przejęcia danych dostępu Użytkownika do Serwisu (e-mail, hasło) przez osobę trzecią, jeżeli przejęcie to nastąpiło z przyczyn niezależnych od Słonik24,

8.2.11 podjęte przez Użytkownika działania lub też skutki zaniechań w związku z uzyskanymi za pośrednictwem Serwisu informacjami;

8.2.12 przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Słonik24;

8.2.13 przerwy i błędy w działaniu systemów płatności online dostępnych w Serwisie oraz wszelkie problemy i ich skutki związane z dokonaniem przez Użytkownika płatności związane z Usługami asenizacyjnymi;

8.2.14 umieszczone w Serwisie treści oraz materiały, w szczególności o charakterze reklamowym lub marketingowym niepochodzące od Słonik24, w tym dotyczące produktów lub usług podmiotów trzecich;

8.2.15 działania i zaniechania podmiotów trzecich, z których usług skorzystał Użytkownik w związku z użytkowaniem Serwisu;

8.2.15 zaprzestania świadczenia Usług asenizacyjnych przez Usługodawcę z powodu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy zawartej przez Usługodawcę ze Słonik24.

8.3 Słonik24 nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści stron www, które nie są administrowane przez Słonik24, a do których odnośniki zostały zamieszczone w Serwisie.

8.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakość Serwisu, czas reakcji lub dostępność niektórych funkcji może zależeć od parametrów używanego Urządzenia i sieci łączności elektronicznej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Serwisu może być niemożliwe na niektórych rodzajach urządzeń lub za pośrednictwem niektórych operatorów i dostawców usług sieciowych.

8.5 Słonik24 nie gwarantuje dostępności konkretnych Usługodawców ani możliwości skorzystania z Usług asenizacyjnych w każdym czasie i miejscu wybranym przez Użytkownika. Możliwość skorzystania z Usług asenizacyjnych związana jest z dostępnością Usługodawców.

8.6 W stosunku do Użytkowników nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumentów, Słonik24 ponosi odpowiedzialność z tytułu realizacji Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu wyłącznie za okoliczności wynikające z winy umyślnej Słonik24.

8.7 Użytkowników będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumentów nie obowiązują postanowienia niniejszego paragrafu sprzeczne z art. 3851 – art. 3853 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku wobec Użytkowników będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Słonik24 odpowiada na zasadach przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, z uwzględnieniem w szczególności przepisów dotyczących praw konsumentów.

 

9 Tryb postępowania reklamacyjnego w sprawach dotyczących Usługi dostępu do Serwisu

9.1 Użytkownicy mogą zgłaszać ewentualne nieprawidłowości lub reklamacje związane z którąkolwiek z funkcji Serwisu na adres e-mailowy Słonik24: reklamacje@slonik24.pl

9.2 Reklamacja powinna zawierać:

9.2.1 oznaczenie osoby reklamującej, ze wskazaniem niezbędnych danych identyfikujących Użytkownika, w tym adresu e-mai;

9.2.2 oznaczenie funkcjonalności, której dotyczy reklamacja i wyczerpujące wskazanie na czym polega nieprawidłowość;

9.2.3 zdjęcia, nagrania lub zrzuty ekranu obrazujące problemy występujące w Serwisie, których dotyczy reklamacja.

9.3 W przypadku braku wymaganych informacji, Słonik24 może wezwać reklamującego do ich uzupełnienia.

9.4 W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Słonik24 może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.

9.5 Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Słonik24 reklamacji zawierającej wszystkie niezbędne dane. O rozpatrzeniu reklamacji Słonik24 niezwłocznie poinformuje reklamującego pocztą elektroniczną lub innym tożsamym kanałem. Słonik24 dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie zostanie poinformowany o decyzji Słonik24 w sprawie reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji przez Słonik24, uważa się, że Słonik24 uznał reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Niniejsze postanowienie nie stosuje się do podmiotów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

9.6 W wypadku nieuwzględnienia reklamacji, Użytkownik posiada możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym:

9.6.1 zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

9.6.2 zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

9.6.3 skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

9.7 Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych opisanych w pkt. 9.6. powyżej mogą być dostępne m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

9.8 Słonik24 informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

9.9 Użytkownicy mogą zgłaszać ewentualne nieprawidłowości lub reklamacje związane z systemami płatności online, za pomocą których Użytkownicy dokonują płatności za Usługi asenizacyjne, do podmiotu będącego właścicielem danego systemu płatności online, w sposób i w formie opisanej szczegółowo przez dostawcę konkretnego systemu płatności online.

9.10 Reklamacje dotyczące świadczenia Usług asenizacyjnych Użytkownicy powinni zgłaszać bezpośrednio do Usługodawcy, z którym zawarta została Umowa o świadczenie Usług asenizacyjnych. Podmiotami odpowiedzialnymi za jakość i terminowość świadczonych Usług asenizacyjnych są wyłącznie Usługodawcy, z którymi zawarte zostały Umowy o świadczenie Usług asenizacyjnych.

                                           

10 Rozwiązanie i wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu

10.1 Zarówno Słonik24 jak i Użytkownik mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu na warunkach wskazanych poniżej.

10.2 Użytkownik może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu w każdym czasie poprzez wysłanie maila na biuro@slonik24.pl.

10.3 Słonik24 może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu w szczególności w przypadku zakończenia lub zawieszenia prowadzenia działalności przez Słonik24 lub podjęcia decyzji o zamknięciu Serwisu.

10.4 Słonik24 może zawiesić, w całości bądź w części, świadczenie Usługi dostępu do Serwisu na rzecz Użytkownika albo wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik:

10.4.1 rażąco naruszył postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

10.4.2 podał przy zawieraniu lub w trakcie obowiązywania Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie usług przez Słonik24;

10.4.3 namawia Usługodawców do nieużywania Serwisu lub świadczenia Usług asenizacyjnych bez użycia Serwisu lub z częściowym pominięciem Serwisu;

10.4.4 stosował wobec Usługodawców jakikolwiek rodzaj przemocy, w tym przemoc słowną, fizyczną lub seksualną;

10.4.5 utrudniał lub uniemożliwiał realizację Usług asenizacyjnych lub Usługi dostępu do Serwisu.

10.5 Zawieszenie świadczenia Usługi dostępu do Serwisu bądź wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu z przyczyn, o których mowa w pkt. 10.4. powyżej, następuje bez uprzedniego wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszeń.

10.6 Okoliczności, o których mowa w pkt. 10.4 powyżej stanowią ważne powody, o których mowa w art. 746 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 750 Kodeksu cywilnego.

10.7 Słonik24 ma prawo zawiesić świadczenie Usługi dostępu do Serwisu w całości lub w części, jeżeli żądanie takie zgłoszą uprawnione do tego organy.

10.8 Prowadzenie Konta w Serwisie stanowi usługę cyfrową w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu zawartej ze Słonik24 w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym ustępie, może zostać wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub drogą e-mailową, przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Słonik24 wskazany na wstępie Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu do pobrania tutaj.

 

11 Odstąpienie od Umowy o świadczenie Usługi asenizacyjnej

11.1 Słonik24 informuje, że Użytkownikom będącym Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi asenizacyjnej zawartej z Usługodawcą w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym ustępie, może zostać wykonane poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi asenizacyjnej, przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie Usługodawcy oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu do pobrania tutaj.

11.2 Słonik24 informuje, że zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość może nie przysługiwać Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w szczególności w odniesieniu do umów:

11.2.1 o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

11.2.2 w której Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

11.2.3 o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta;

11.2.4 o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

 

12 Ochrona danych osobowych

12.1 Słonik24 przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników oraz starannie dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności Słonik24 zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO. Słonik24 sprawuje kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia i korzystania z Serwisu.

12.2 Udostępniając Formularz Słonik24 określa dane osobowe Użytkownika, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia Usług dostępu do Serwisu na rzecz Użytkownika. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować jednak niemożnością założenia Konta w Serwisie oraz świadczenia Usług dostępu do Serwisu.

12.3 W przypadku zmiany lub dezaktualizacji danych zamieszczonych na Koncie Użytkownika – Użytkownik jest zobowiązany do ich niezwłocznego poprawienia oraz poinformowania Słonik24 (co dotyczy w szczególności danych kontaktowych Użytkownika).

12.4 Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników przez Słonik24 znajdują się w polityce prywatności udostępnianej przez Słonik24 dostępnej pod adresem: http://slonik24.pl/polityka-prywatnosci/

12.5 Słonik24 informuje, że w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji Umowy o świadczenie Usług asenizacyjnych, niezależnymi administratorami danych osobowych w rozumieniu RODO są Usługodawcy. W celu realizacji swoich praw wynikających m.in. z RODO Użytkownicy mogą kontaktować się bezpośrednio z Usługodawcami realizującymi na ich rzecz Usługi asenizacyjne.

 

13 Wspieranie Stron Umowy o świadczenie Usług asenizacyjnych w rozwiązywaniu sporów

13.1 Słonik24 nie odpowiada za jakość świadczonych Usług asenizacyjnych, jednak w przypadku konfliktu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem co do wyników lub przebiegu świadczenia przez Usługodawcę Usług asenizacyjnych zamówionych przez Serwis, Słonik24 może wspierać obie strony w próbie ugodowego rozwiązania sporu.

13.2 Słonik24 może przedstawiać stronom dostępne sposoby rozwiązania sporu i namawiać do próby ugodowego zakończenia konfliktu, jednak Słonik24 nie ma możliwości rozstrzygnięcia sporu pomiędzy stronami, w tym poprzez wydanie jakiejkolwiek, prawnie wiążącej strony sporu, decyzji.

13.3 W przypadku uznania przez Usługodawcę roszczeń Użytkownika w części lub w całości – Użytkownikowi może zostać zwrócona odpowiednia część lub całość Opłat uiszczonych z tytułu świadczenia Usług asenizacyjnych objętych sporem.

13.4 Z tytułu wszczęcia i prowadzenia procedury, opisanej w niniejszym pkt. 13. Regulaminu, Słonik24 nie pobiera od Użytkowników żadnych dodatkowych opłat.

 

14 Nota prawna

Zawartość i struktura Serwisu chronione są prawami autorskimi oraz mogą być chronione innymi prawami, w tym prawami własności przemysłowej. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych w Serwisie tekstów, w tym także Regulaminu, jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków, filmów, logotypów, nazw, znaków towarowych, w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczonych przez ustawę lub Regulamin, bez zgody Słonik24, jest zabronione.

 

15 Opinie

15.1 Słonik24 dba o to, żeby opinie publikowane w Serwisie pochodziły jedynie od osób, które korzystały z usług danego Usługodawcy. W celu zweryfikowania, czy opinie zostały wystawione przez osoby, o których mowa w poprzednim zdaniu, Słonik24 przyjmuje zasady opisane w poniższych postanowieniach.

15.2 Możliwość wystawiania opinii mają wyłącznie osoby, które skorzystały z usług danego Usługodawcy. Wystawienie opinii jest dobrowolne i nieodpłatne.

15.3 Słonik24 wysyła wiadomość e-mail z linkiem do formularza online umożliwiającego wystawienie opinii wyłącznie do osób, o których mowa w pkt. 15.2. powyżej. Słonik24 może uzależnić opublikowanie opinii w Serwisie od ich wcześniejszego zatwierdzenia przez Słonik24.

15.4 Zabronione jest zamieszczanie lub zlecanie zamieszczania w Serwisie nieprawdziwych opinii.

15.5 Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych umów mających na celu jedynie wystawienie opinii.

15.6 Zabronione jest zamieszczanie opinii zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, bądź naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe bądź zasady współżycia społecznego.

15.7 Opublikowana opinia może zostać w każdym czasie ukryta bądź usunięta przez jej autora lub przez Słonik24 (w szczególności w przypadku, gdy opinia lub działania Użytkownika naruszają Regulamin bądź powszechnie obowiązujące przepisy prawa). Słonik24 ma prawo zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika, który wystawia opinie naruszające postanowienia pkt. 15.3. – 15.6. powyżej.

15.8 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść opinii publikowanych w Serwisie.

 

16 Obowiązywanie i zmiany Regulaminu

16.1 Do oceny praw i obowiązków stron wynikających z Regulaminu stosuje się prawo polskie. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta właściwość prawa ustalana jest zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności dotyczącym ochrony praw konsumenta.

16.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Słonik24 a Użytkownikiem (który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta) zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres Słonik24.

16.3 Słonik24 ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. W przypadku zmiany Regulaminu Słonik24 umieści nowy Regulamin w Serwisie oraz prześle Użytkownikowi informację dotyczącą nowego Regulaminu drogą e-mailową.

16.4 Postanowienia zmienionego wskutek dokonania zmian Regulaminu wiążą Użytkownika, jeżeli po uzyskaniu informacji o zmianach Użytkownik nie wypowie Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu.

16.5 Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu będzie lub stanie się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce postanowienia nieważnego lub bezskutecznego będzie miało zastosowanie postanowienie Regulaminu, które jest najbardziej zbliżone do osiągnięcia celu założonego przez Słonik24 i charakteru Serwisu.

16.6 Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o upgrade’ach i update’ach Serwisu oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowych usługach i produktach Słonik24.

16.7 Słonik24 jest uprawnione do wysyłania powiadomień, w tym powiadomień typu push notifications i podobnych notyfikacji na Urządzenia Użytkownika, zawierające informacje na temat Serwisu i Słonik24 oraz za zgodą Użytkownika, Słonik24 może wysyłać dodatkowe oferty marketingowe i promocyjne, w tym informacje spersonalizowane.

16.8 Słonik24 nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa Słonik24 zobowiązana jest do nie naruszania zasad uczciwej konkurencji oraz nie stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.

16.9 Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt.) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.

16.10 Regulamin wchodzi w życie w dniu 23.02.2023 roku.

 

 Pobierz regulamin dla użytkownika tutaj 

 

Pobierz Formularz odstąpienia od umowy o świadczenie usługi dostępu do serwisu www.slonik24.pl

 

Pobierz Formularz odstąpienia od umowy o świadczenie usługi asenizacyjnej