REGULAMIN
SERWISU WWW.SLONIK24.PL DLA USŁUGODAWCÓW

 

1 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Słonik24 – Słonik24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001011893, identyfikująca się numerami REGON: 524112578 oraz NIP: 5273035566, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł, adres e-mail: biuro@slonik24.pl;

1.2 Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Słonik24, dostępny pod adresem: www.slonik24.pl, umożliwiający Usługodawcom składanie Ofert dotyczących świadczenia Usług asenizacyjnych oraz zawieranie Umów o świadczenie Usług asenizacyjnych pomiędzy Usługodawcami a Użytkownikami;

1.3 Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, dostępny pod adresem http://slonik24.pl/regulamin-dla-dostawcow/ lub po przejściu do zakładki: „Regulamin”, znajdującej się w Serwisie;

1.4 Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zgodnie z Regulaminem może zawrzeć z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usług asenizacyjnych;

1.5 Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie art. 221 Kodeksu cywilnego);

1.6 Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 3855 Kodeksu cywilnego);

1.7 Usługodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, która zgodnie z Regulaminem może zawrzeć z Użytkownikiem Umowę o świadczenie Usług asenizacyjnych;

1.8 Lokalizacja – wskazana przez Użytkownika lokalizacja, w której Usługodawca ma świadczyć Usługi asenizacyjne;

1.9 Formularz – formularz elektroniczny służący do założenia Konta w Serwisie;

1.10 Konto – indywidualne konto Usługodawcy w Serwisie, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Serwisu;

1.11 Usługa dostępu do Serwisu – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Słonik24, polegająca na zapewnieniu Usługodawcy dostępu do funkcjonalności Serwisu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca;

1.12 Umowa o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu – umowa o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu, zawierana na zasadach określonych w Regulaminie, na czas nieokreślony pomiędzy Słonik24 a Usługodawcą, z momentem prawidłowego założenia Konta w Serwisie, złożenia przez Usługodawcę wszelkich wymaganych oświadczeń, w tym oświadczeń dotyczących zapoznania się i akceptacji Regulaminu Serwisu oraz przejścia przez Usługodawcę pozytywnej weryfikacji Słonik24;

1.13 Usługi asenizacyjne – usługi asenizacyjne świadczone przez Usługodawców na rzecz Użytkowników;

1.14 Umowa o świadczenie Usług asenizacyjnych – umowa o świadczenie Usług asenizacyjnych, zawierana na zasadach określonych w Regulaminie, pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na warunkach wskazanych w Ofercie złożonej przez Usługodawcę, z momentem przyjęcia przez Użytkownika Oferty Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu;

1.15 Oferta – oferta opublikowana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu. Z momentem przyjęcia przez Użytkownika Oferty Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Użytkownikiem Usługodawcą zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usług asenizacyjnych;

1.16 Opłata – kwota brutto uiszczana przez Użytkownika za świadczenie Usług asenizacyjnych zgodnie z cenami podanymi w Serwisie, w tym w Ofercie Usługodawcy wybranej przez Użytkownika, wraz z należnym podatkiem od towarów i usług;

1.17 Prowizja – wynagrodzenie brutto należne Słonik24 od Usługodawcy, naliczane od każdej zawartej przez Usługodawcę Umowy o świadczenie Usług asenizacyjnych, obliczane jako określony procent Opłaty i z niej potrącane;

1.18 Wynagrodzenie – wynagrodzenie brutto należne Usługodawcy za świadczenie Usług asenizacyjnych, stanowiące różnicę pomiędzy Opłatą a Prowizją;

1.19 Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Usługodawca uzyskuje dostęp do Serwisu;

1.20 Materiały – wszelkie materiały zamieszczane przez Usługodawcę w Serwisie,

1.21 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

1.22 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

1.23 Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;

1.24 Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 

2 Postanowienia ogólne

2.1 Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w tym zasady zamawiania, świadczenia i rozliczania Usług asenizacyjnych.

2.2 Regulamin skierowany jest wyłącznie do Usługodawców, a więc podmiotów, które za pomocą Serwisu dokonywać będą czynności bezpośrednio związanych ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową. Usługodawcy korzystający z Serwisu są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego. Regulamin nie stosuje się do Konsumentów ani Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

2.3 Usługi asenizacyjne świadczone przez Usługodawców mogą być realizowane na rzecz Użytkowników będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumentów. Usługodawcy zobowiązani są do realizacji wobec takich Użytkowników wszelkich obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów konsumenckich określonych w Kodeksie cywilnym i Ustawie o prawach konsumenta. Dotyczy to w szczególności respektowania prawa do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług asenizacyjnych, terminowego i prawidłowego rozpatrywania reklamacji dotyczących świadczonych Usług asenizacyjnych oraz odpowiadania na wszelkie pytania i żądania Użytkowników będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumentów i innych Użytkowników.

2.4 Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.5 Wszystkie osoby korzystające z Serwisu mogą w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, zapoznać się z Regulaminem dostępnym w Serwisie. Regulamin może zostać również nieodpłatnie pobrany oraz wydrukowany.

2.6 Dane kontaktowe, pod którymi Usługodawcy mogą kontaktować się ze Słonik24 to:

 

3 Korzystanie z Serwisu

3.1 Słonik24 umożliwia w ramach Serwisu w szczególności:

3.1.1 prowadzenie Konta Usługodawcy;

3.1.2 składanie przez Usługodawcę Ofert dotyczących Usług asenizacyjnych;

3.1.3 komunikowanie się z Użytkownikami i Słonik24.

3.2 Słonik24 może dostarczać aktualizacje oraz dodatkowe usługi związane z Serwisem. Niektóre aktualizacje lub usługi mogą powodować zmianę bieżących ustawień, utratę danych lub zawartości, a także niemożność korzystania z określonych funkcji Serwisu.

3.3 Usługodawcy zobowiązani są do zabezpieczenia danych dostępowych do Serwisu przed osobami nieuprawnionymi. Skutki nieprawidłowego zabezpieczenia danych obciążają Usługodawców.

3.4 Dla korzystania z Usługi dostępu do Serwisu niezbędne jest połączenie Urządzenia z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają właściciela Urządzenia, stosownie do umów zawartych z operatorem telekomunikacyjnym lub innym dostawcą Internetu.

 

4 Założenie Konta Usługodawcy w Serwisie

4.1 W celu rejestracji Użytkownika w Serwisie Usługodawca zobowiązany jest do podania danych wskazanych w Formularzu.

4.2 Prawidłowa rejestracja wymaga złożenia przez Usługodawcę oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego treści za pomocą umieszczonych w Formularzu pól wyboru (tzw. „checkboxów”), zaakceptowania innych checkboxów oznaczonych jako obowiązkowe, a także złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z polityką prywatności Serwisu. Prawidłowa rejestracja może wymagać także złożenia oświadczenia o uprawnieniu do reprezentowania osoby prawnej i możliwości zaciągania w imieniu tej osoby prawnej zobowiązań oraz nabywaniu praw.

4.3 Usługodawcy zobowiązani są dostarczać wyłącznie informacje, które są dokładne, kompletne, prawdziwe, rzetelne i aktualne.

4.4 Usługodawca zakładając Konto w Serwisie (podobnie jak w pkt. 4.2. powyżej) zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że posiada wszelkie prawem wymagane uprawnienia, zezwolenia i pozwalania niezbędne do legalnego i prawidłowego świadczenia Usług asenizacyjnych (w tym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy, w obrębie której Usługodawca świadczy Usługi asenizacyjne).

4.5 Usługodawca zakładając Konto w Serwisie (podobnie jak w pkt. 4.2. powyżej) zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że spełnia wszystkie wymogi określone prawem do świadczenia Usług asenizacyjnych, w tym określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4.6 Aktywacja konta jest możliwa po potwierdzeniu przez Usługodawcę prawidłowości podanych przez siebie danych w Serwisie oraz dokonaniu przez Usługodawcę weryfikacji wskazanego konta bankowego poprzez wykonanie testowego przelewu środków (środki przekazane w ten sposób zostaną zwrócone Usługodawcy). W celu uzyskania dostępu do Serwisu Słonik24 może wymagać podjęcia przez Usługodawcę dodatkowych czynności weryfikacyjnych (w tym przesłania dodatkowych informacji lub dokumentów dotyczących prowadzonej przez Usługodawcę działalności).

4.7 Usługodawca na każde żądanie Słonik24 przedstawi odpowiednią dokumentację związaną z prowadzoną przez Usługodawcę działalnością, w tym w szczególności dokumentację wskazującą na gotowość odbioru nieczystości przez odpowiednią stację zlewną.

4.8 Usługodawca zobowiązany jest do wskazania i bieżącego aktualizowania informacji na temat obszaru realizacji Usług asenizacyjnych.

4.9 Usługodawca nie ma prawa do wielokrotnej rejestracji w Serwisie.

4.10 Słonik24 zastrzega sobie prawo do odmowy założenia Konta w Serwisie dla Usługodawcy, który takie Konto już posiada jak również do usunięcia Konta Usługodawcy, który czyni z niego użytek sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, naraża Słonik24 na szkodę bądź nie wykonuje obowiązków wynikających z zawartej Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu.

4.11 Poprzez założenie Konta w Serwisie Usługodawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem i charakterem działalności prowadzonej przez Słonik24 oraz uzyskał od Słonik24 wszelkie informacje i materiały niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu i świadczenia Usług asenizacyjnych.

4.12 Konto Usługodawcy nie może zostać przeniesione na inną osobę lub podmiot, w tym na innego Usługodawcę.

4.13 Usługodawca nie może udostępniać swojego Konta w Serwisie osobom trzecim.

4.14 Usługodawca nie może umieszczać w Serwisie, żadnych informacji umożliwiających świadczenie usług lub sprzedaż poza Serwisem, w szczególności nie może umieszczać: swojego adresu www, numeru telefonu, logotypu z tymi informacjami.

 

5 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym Usługi dostępu do Serwisu

5.1 Urządzenie, przez które Usługodawca zamierza uzyskać dostęp do Serwisu, powinno spełniać następujące wymagania techniczne:

5.1.1 zapewniać dostęp do sieci Internet;

5.1.2 posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta;

5.1.3 przeglądarka internetowa musi mieć uruchomioną obsługę Java Script i plików cookies;

5.1.4 posiadać minimalną rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli, przy czym zalecana rozdzielczość ekranu to 1280×800 pikseli.

5.2 Serwis działa w trybie on-line, tj. kiedy w Urządzeniu jest włączony dostęp do Internetu. Z niektórych funkcjonalności dostępnych w Serwisie, można korzystać także w trybie off-line. Słonik24 nie gwarantuje jednak aktualności i poprawności działania tych funkcjonalności podczas ich działania w trybie off-line.

5.3 W ramach korzystania z Serwisu zakazane jest dostarczanie przez Usługodawcę treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich (w tym Użytkowników, innych Usługodawców lub Słonik24), lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, a także zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:

5.3.1zamieszczanie treści naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;

5.3.2 zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Słonik24, Usługodawców, Użytkowników lub innych osób trzecich;

5.3.3 zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownej podstawy prawnej;

5.3.4 zamieszczanie treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;

5.3.5 zamieszczanie treści pornograficznych;

5.3.6 propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;

5.3.7 zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, substancji psychoaktywnych, propagujących nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;

5.3.8 dostarczanie szkodliwego oprogramowania;

5.3.9działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;

5.3.10 przeprowadzanie w stosunku do Serwisu lub systemów płatności online dostępnych w Serwisie procesów z zakresu inżynierii wstecznej dekompilacji, deasemblacji, odszyfrowania, demontowania, tłumaczenia, dekonstrukcji, adaptacji oraz stosowanie innych metod odkrywania kodu źródłowego bądź ingerowanie w Serwis lub wyżej wskazane systemy w jakikolwiek inny sposób;

5.3.11 zakłócanie, blokowanie, przeciążanie, przerywanie, spowalnianie i utrudnienie normalnego funkcjonowania w całości bądź w części Serwisu lub systemów płatności online dostępnych w Serwisie;

5.3.12 zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających treści wskazane w punktach od 5.3.1. do 5.3.7. powyżej.

5.4 Usługodawcy ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Serwisie (w tym w ramach jakiejkolwiek korespondencji prowadzonej z Użytkownikami, Usługodawcami lub Słonik24). W przypadku umieszczania w Serwisie treści zabronionych prawem lub Regulaminem, Słonik24 upoważniony jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.

5.5 Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Serwisu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.

5.6 W przypadku naruszenia przez Usługodawcę któregokolwiek punktu Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa Słonik24 może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Usługodawcę z Serwisu i świadczenia za jego pośrednictwem usług, w tym Usług asenizacyjnych.

5.7 Celem uczynienia zadość wymogom Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Słonik24 niniejszym informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające z Internetu zainstalowały na swoim Urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.

5.8 Słonik24 może wprowadzać do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca z Serwisu „pliki cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być one jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu Usługodawca nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

5.9 Usługodawcy zobowiązani są niezwłocznie informować Słonik24 o jakichkolwiek nieprawidłowościach w działaniu Serwisu, w szczególności mogących wskazywać na nieuprawniony dostęp do Serwisu.

5.10 Słonik24 może sporządzać dla konkretnych usług regulaminy odrębne od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowienia Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tamtymi regulaminami.

 

6 Usługi asenizacyjne świadczone przez Usługodawców

6.1 Słonik24 nie świadczy Usług asenizacyjnych. Słonik24 dostarcza wyłącznie Serwis, który umożliwia publikowanie Ofert przez Usługodawców i ich przyjmowanie przez Użytkowników.

6.2 Możliwość zamawiania lub świadczenia Usług asenizacyjnych może być ograniczona do konkretnych lokalizacji wskazanych przez Słonik24.

6.3 Usługi asenizacyjne świadczone są przez Usługodawców na rzecz Użytkowników na podstawie Umowy o świadczenie Usług asenizacyjnych zawartej pomiędzy nimi. Usługodawcy świadczą Usługi asenizacyjne osobiście bądź za pośrednictwem osób trzecich, w tym swoich pracowników lub zleceniobiorców. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób trzecich, którymi posługuje się do świadczenia Usług asenizacyjnych, jak za własne działania i zaniechania.

6.4 Użytkownik, po zapoznaniu się z Ofertami Usługodawców dostępnymi w Serwisie, wybiera Ofertę konkretnego Usługodawcy. Użytkownikowi może być wyświetlana ograniczona liczba Ofert dopasowanych do preferencji Użytkownika oraz najlepiej spełniających takie kryteria jak: deklarowany przez Usługodawcę czas realizacji Usługi asenizacyjnej, wysokość Opłaty oraz inne, kryteria wybrane przez Słonik24. Słonik24 nie ma wpływu decyzję Użytkownika co do ostatecznego wyboru Oferty danego Usługodawcy.

6.5 Usługodawca publikując Oferty w Serwisie musi dysponować sprzętem oraz wyposażeniem technicznym odpowiednim do prawidłowej realizacji Usług asenizacyjnych objętych Ofertą (w tym pojazdami przystosowanymi do odbioru nieczystości).

6.6 Liczba Ofert, które może opublikować Usługodawca może być ograniczona lub uzależniona od dodatkowej Prowizji Słonik24.

6.7 Wynagrodzenie Usługodawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i stanowi całość należnych Usługodawcy kwot na podstawie Umowy o świadczenie Usług asenizacyjnych oraz wystarcza na pokrycie wszelkich kosztów Usługodawcy związanych z należytym, w tym terminowym, wykonaniem Umowy o świadczenie Usług asenizacyjnych.

6.8 Użytkownik ma prawo do bezpłatnego anulowania Usługi asenizacyjnej objętej przyjętą przez Użytkownika Ofertą, w terminie do 24h godzin od złożenia zamówienia – Usługi asenizacyjnej. Anulowanie Usług asenizacyjnych objętych Ofertą po upływie terminu wskazanego w poprzednim zdaniu może wiązać się z naliczeniem dodatkowej opłaty za anulowanie w wysokości wskazanej w Serwisie. Opłatę za anulowanie traktuje się jak Opłatę, od której naliczana jest należna Słonik24 Prowizja. Anulowanie Usług asenizacyjnych objętych Ofertą przez Usługodawcę może również wiązać się z naliczeniem dodatkowej opłaty za anulowanie w wysokości wskazanej w Serwisie i obowiązkiem jej zapłaty (nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania od Usługodawcy za niewykonanie Usługi asenizacyjnej).

6.9 Użytkownik ma obowiązek umożliwienia rozpoczęcia świadczenia Usług asenizacyjnych przez Usługodawcę w terminie i w miejscu ustalonym przez Strony w związku z przyjętą przez Użytkownika Ofertą Usługodawcy. W przypadku, w którym Usługodawca nie będzie mógł z przyczyn leżących po stronie Użytkownika rozpocząć świadczenia Usług asenizacyjnych w terminie lub w miejscu wskazanym w przyjętej przez Użytkownika Ofercie – Usługa asenizacyjna zostanie uznana za anulowaną co może wiązać się z naliczeniem opłaty za anulowanie w wysokości wskazanej w Serwisie. Postanowienia pkt. 6.8. powyżej stosuje się odpowiednio.

6.10 Użytkownik po zakończeniu świadczenia Usług asenizacyjnych ma możliwość zgłoszenia za pomocą odpowiednich funkcjonalności dostępnych w Serwisie nieprawidłowości związanych z daną Usługą asenizacyjną, w tym zgłoszenia: zaobserwowanych zniszczeń, niewłaściwego lub niepożądanego zachowania Usługodawcy, podejrzenia co do znajdowania się Usługodawcy pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających w trakcie świadczenia Usług asenizacyjnych, opóźnienia Usługodawcy w rozpoczęciu świadczenia Usług asenizacyjnych i innych przejawów niewłaściwego zachowania Usługodawcy lub niewykonania lub nienależytego wykonania Usług asenizacyjnych.

6.11 Usługodawca po zakończeniu świadczenia Usług asenizacyjnych ma możliwość zgłoszenia za pomocą odpowiedniej funkcjonalności dostępnej w Serwisie uwag co do niewłaściwych lub niepożądanych zachowań Użytkownika.

6.12 Użytkownicy mogą publikować w Serwisie oceny i opinie dotyczące Usługodawców i świadczonych przez nich Usług asenizacyjnych.

6.13 Usługodawca wyraża zgodę na pomiar poziomu aktywności w Serwisie i ocenę zaangażowania na podstawie wskaźników dotyczących przyjmowania, odrzucania, realizacji i innych reakcji Usługodawcy dotyczących Ofert oraz świadczonych Usług asenizacyjnych.

6.14 Słonik24 może określić minimalną ocenę Usługodawcy, którą Usługodawca musi uzyskać i utrzymać, aby móc świadczyć Usługi asenizacyjne za pośrednictwem Serwisu. W przypadku, w którym ocena Usługodawcy spadnie poniżej określonego przez Słonik24 poziomu Konto Usługodawcy może zostać zawieszone lub usunięte.

6.15 Słonik24 może wysyłać Usługodawcom za pośrednictwem Serwisu oraz innych danych kontaktowych zamieszczanych w Koncie, informacje na temat przewidywanych terminów wysokiego zapotrzebowania Użytkowników na Usługi asenizacyjne. Takie informacje mają jednak jedynie charakter rekomendacji. Szacunki zawarte w wyżej wskazanych informacjach bazują jedynie na prognozach opartych o historyczne statystyki Słonik24. Słonik24 nie może więc zagwarantować, że rzeczywista sytuacja rynkowa będzie odpowiadała szacunkom przedstawionym w informacji, o której mowa w niniejszym postanowieniu.

6.16 Usługodawcy zobowiązują się współpracować z dowolnym zewnętrznym podmiotem wskazanym przez Słonik24, w zakresie, miejscu i w czasie wskazanym przez Słonik24. W związku z powyższym Usługodawcy zobowiązują się niezwłocznie na każde żądanie Słonik24, przekazywać Słonik24 i wskazanym przez niego osobom trzecim wszelkie informacje i materiały dotyczące świadczonych przez nich Usług asenizacyjnych.

6.17 Usługodawcy zobowiązani są do:

6.17.1 informowania Słonik24 o wszelkich skargach, uwagach i wnioskach zgłaszanych przez Użytkowników lub innych Usługodawców;

6.17.2 informowania Słonik24 w przypadku, w którym świadczenie Usług asenizacyjnych w danej Lokalizacji byłoby niebezpieczne lub niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

6.17.3 dbania o dobre imię, wizerunek i renomę Słonik24, w szczególności w relacjach z Użytkownikami.

6.18 Podczas świadczenia Usług asenizacyjnych Usługodawca zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zasad obowiązujących w danej Lokalizacji, w szczególności zasad dotyczących dostępu do oczyszczalni, zasad przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.

 

7 Rozliczenia

7.1 Utworzenie Konta Usługodawcy w Serwisie jest bezpłatne.

7.2 Korzystanie z Usług asenizacyjnych dostępnych za pośrednictwem Serwisu wiąże się z ponoszeniem przez Użytkowników Opłat w wysokościach wskazanych w Serwisie.

7.3 W związku z korzystaniem z Serwisu Usługodawca zobowiązany jest do zapłaty Słonik24 Prowizji na zasadach określonych w Regulaminie i Serwisie.

7.4 Wynagrodzenie należne Usługodawcy za świadczenie Usług asenizacyjnych stanowi różnicę pomiędzy Opłatą uiszczoną przez Użytkownika a Prowizją Słonik24. Wynagrodzenie Usługodawcy wypłacane będzie do 3 dni (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) od złożenia uiszczenia Opłaty przez Użytkownika. Stawki Prowizji oraz wysokość i podstawa naliczania innych opłat niż Prowizja określone są w Załączniku nr 1 do Regulaminu i znajdują się pod adresem: [].

7.5 Usługodawca wyraża zgodę i upoważnia Słonik24 (oraz określone przez Słonk24 podmioty trzecie) do przyjmowania i rozliczania Opłat i Wynagrodzenia w imieniu Usługodawcy. 

7.6 Słonik24 wystawia fakturę (lub inny odpowiedni dokument księgowy) obejmujące Prowizję należną Usługodawcy na podstawie zamówienia Usługi asenizacyjnej. Wynagrodzenie przesyłane będzie Usługodawcy w formie przelewu bankowego na wskazany przez niego w Serwisie numer rachunku bankowego właściwy do otrzymywania Wynagrodzenia.

7.6 Płatności dokonywane są za pośrednictwem serwisów płatności elektronicznych należących do podmiotów trzecich, innych niż Słonik24. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.

7.7 Usługodawca może być zobowiązany zaakceptować warunki umowy o przyjmowaniu zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych, w celu rozliczenia Wynagrodzenia. Brak akceptacji warunków umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może oznaczać brak możliwości przyjmowania przez Usługodawcę płatności za świadczone Usług asenizacyjnych.

7.8 Usługodawca jest zobowiązany do opłacenia wszelkich wymaganych prawem podatków od Opłaty i innych należności publicznoprawnych.

7.9 Podmiot będący właścicielem systemu płatności online, o którym mowa w pkt. 7.7. powyżej ma prawo:

7.9.1 odmówić przyjęcia lub wykonania zlecenia płatniczego;

7.9.2 uzależnić wykonanie zlecenia płatniczego od spełnienia wybranych wymagań technicznych;

7.9.3 określić limity dokonywanych płatności za pomocą systemu płatności online, w tym w szczególności maksymalną wysokość kwoty objętej jedną płatnością;

7.9.4 ustalić inne warunki dokonywania płatności za pomocą systemu płatności online.

7.10 Świadczenie Usług asenizacyjnych może rozpocząć się dopiero po uiszczeniu przez Użytkownika całości Opłaty związanej z zamówioną przez Użytkownika Usługą asenizacyjną. Jeśli Usługodawca rozpocznie świadczenie Usług asenizacyjnych przed uiszczeniem przez Użytkownika całości Opłaty związanej z zamówioną przez Użytkownika Usługą asenizacyjną, Usługodawca czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko, w tym jest zobowiązany do zapłaty Prowizji, nawet pomimo braku zapłaty Opłaty przez Użytkownika.

7.11 Usługodawca jest zobowiązany do wykonywania Umów o świadczenie Usług asenizacyjnych zgodnie z ich treścią, a także do oferowania wykonania Usług asenizacyjnych w cenach zaproponowanych w Ofercie przy użyciu funkcjonalności Serwisu. Przedstawienie innej ceny Użytkownikowi niż zaproponowana w ramach Serwisu, Stanowi rażące naruszenie Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu i stanowi podstawę do jej wypowiedzenia.

7.12 W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika uzasadnionych uwag co do przebiegu lub efektów świadczonych przez Usługodawcę Usług asenizacyjnych – wypłata Wynagrodzenia Usługodawcy może zostać wstrzymana do czasu całościowego wyjaśnienia sprawy, a w przypadku uznania zastrzeżeń zgłoszonych przez Użytkownika może dojść do odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia Usługodawcy lub odmowy wypłaty Wynagrodzenia w całości.

7.13 Słonik24 przysługuje prawo potrącenia Prowizji, naliczonych kar umownych, odszkodowań, odsetek lub wynagrodzenia z tytułu wykonania zastępczego, z należnego Usługodawcy Wynagrodzenia .

7.14 Słonik24 może wprowadzać ograniczone czasowo wyłączenia od obowiązku uiszczania przez Użytkownika części lub całości Opłaty za świadczenie Usług asenizacyjnych. Dodatkowe informacje na ten temat umieszczane są w Serwisie. Usługodawcy zobowiązani są do respektowania zasad wyłączeń i promocji organizowanych przez Słonik24, o których mowa w niniejszym postanowieniu.

7.15 Wszelkie problemy i uwagi związane z Wynagrodzeniem Usługodawcy lub Prowizją Słonik24 można zgłaszać za pośrednictwem Serwisu lub na adres e-mail: biuro@slonik24.pl

7.16 Usługodawca wyraża zgodę na stosowanie przez Słonik24, w tym wystawianie z faktur (lub innych odpowiednich dokumentów księgowych) bez podpisu w formie elektronicznej i przesyłanie ich na adres e-mailowy Usługodawcy wskazany przy zakładaniu Konta (lub inny adres e-mail wskazany w Serwisie jako właściwy do wysyłania informacji związanych z Wynagrodzeniem Usługodawcy).

7.17 Usługodawca upoważnia Słonik24 do wysyłania Użytkownikom przypomnień i ponagleń dotyczących uiszczenia Opłat związanych z Usługami asenizacyjnymi.

7.18 W przypadku, gdyby nie doszło do wykonania Umowy o świadczenie Usług asenizacyjnych z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron tej umowy, Usługodawca w celu zwrotu naliczonej Prowizji lub jej nienaliczenia, musi poinformować o tym fakcie Słonik24. Słonik24 w takiej sytuacji zweryfikuje prawdziwość twierdzenia Usługodawcy i po pozytywnej weryfikacji dokona zwrotu Prowizji. Słonik24 może wstrzymać się z rozliczeniem zwracanej Prowizji do momentu potwierdzenia przez Usługodawcę otrzymania faktury korygującej związanej z obniżeniem lub zwrotem Prowizji.

7.19 Na potrzeby ustalenia podstawy obliczenia Prowizji, za Opłatę wynikającą z realizacji Umowy o świadczenie Usług asenizacyjnych, uważana będzie każda płatność dokonana przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy związana z przedmiotem Umowy o świadczenie Usług asenizacyjnych, w tym w wyniku wcześniejszego podjęcia kontaktu pomiędzy Usługodawcą a Użytkowaniem przez Serwis, nawet jeżeli ostateczna Umowa o świadczenie Usług asenizacyjnych zawierać będzie ustalenia inne niż te pierwotnie określone przez Serwis, w tym wskazane w Ofercie.

 

8 Odpowiedzialność

8.1 Słonik24 nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu oraz zapobiec przerwom w jej dostępności, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową lub pracami konserwacyjnymi Serwisu albo czynnikami zewnętrznymi, na które Słonik24 nie ma wpływu, w tym przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej.

8.2 Celem uniknięcia wątpliwości, Słonik24 informuje, że nie jest stroną Umów o świadczenie Usług asenizacyjnych i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania z nich wynikające.

8.3 Usługodawcy nie mogą posługiwać się wobec osób trzecich określeniami: „pracownik Słonik24”, „współpracownik Słonik24”, „osoba zatrudniona przez Słonik24” oraz innymi określeniami wskazującymi lub sugerującymi zatrudnienie Usługodawcy przez Słonik24. Usługodawcy mogą posługiwać się wobec osób trzecich określeniem: „Usługodawca w serwisie Słonik24” lub innym określeniem wskazanym przez Słonik24.

8.4 Słonik24 nie ponosi odpowiedzialności za:

8.4.1 treść Ofert;

8.4.2 przebieg realizacji Usługi asenizacyjnej;

8.4.3 używanie przez Usługodawcę lub Użytkownika w Serwisie danych osobowych i wizerunków osób trzecich;

8.4.4 dane, informacje oraz materiały (w tym w szczególności wpisy, zdjęcia czy filmy zawierające wizerunek bądź dane osobowe Usługodawcy) udostępniane przez Usługodawcę, innych Usługodawców lub Użytkowników za pomocą Serwisu;

8.4.5 przerwy w działaniu Serwisu oraz dostępnych w Serwisu systemów płatności online, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi;

8.4.6 informacje dostępne w Kontach Użytkowników;

8.4.7 liczbę Użytkowników dostępnych w Serwisie i liczbę Umów o świadczenie Usług asenizacyjnych zawieranych za pośrednictwem Serwisu;

8.4.8 stan Lokalizacji, w których świadczone są Usługi asenizacyjne;

8.4.9 działania i zaniechania Użytkowników, w szczególności wobec Usługodawcy;

8.4.10 treść korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą;

8.4.11 treść ocen i opinii wystawianych przez Użytkowników;

8.4.12 niedziałanie lub nienależyte działanie Serwisu na Urządzeniu niespełniającym wymagań technicznych;

8.4.13 ewentualne szkody oraz utracone korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, niedziałaniem lub też błędnym działaniem Serwisu lub systemów płatności online dostępnych w Serwisie;

8.4.14 szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu lub Urządzenia przez Usługodawcę;

8.4.15 wszelkie skutki wynikające z przejęcia danych dostępowych do Serwisu przez osobę trzecią, jeżeli przejęcie to nastąpiło z przyczyn niezależnych od Słonik24;

8.4.16 podjęte przez Usługodawcę działania lub też skutki zaniechań w związku z uzyskanymi za pośrednictwem Serwisu informacjami;

8.4.17 przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Słonik24;

8.4.18 przerwy i błędy w działaniu systemów płatności online służących do uiszczania Opłaty lub Wynagrodzenia oraz wszelkie problemy i ich skutki związane z dokonywanymi płatnościami;

8.4.19 utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, serwisów informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Słonik24;

8.4.20 brak możliwości publikowania Ofert dotyczących Usług asenizacyjnych lub brak możliwości kontaktu z Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu z przyczyn zaistniałych po stronie zewnętrznych dostawców, z usług których Słonik24 korzysta, w tym przy realizacji Usługi dostępu do Serwisu;

8.4.21 umieszczane w Serwisu treści oraz materiały, w szczególności o charakterze reklamowym lub marketingowym niepochodzące od Słonik24, w tym dotyczące produktów lub usług podmiotów trzecich;

8.4.22 działania i zaniechania osób trzecich, w tym Użytkowników, z którymi Usługodawca nawiązał kontakt w związku z użytkowaniem Serwisu;

8.4.23 brak możliwości świadczenia Usług asenizacyjnych przez Usługodawcę z powodu wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu zawartej przez Usługodawcę ze Słonik24.

8.5 Słonik24 nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści stron www, które nie są administrowane przez Słonik24, a do których odnośniki zostały zamieszczone w Serwisie.

8.6 Usługodawcy przyjmują do wiadomości, że jakość Serwisu, czas reakcji lub dostępność niektórych funkcji może zależeć od parametrów używanego Urządzenia i sieci łączności elektronicznej. Usługodawcy przyjmują do wiadomości, że korzystanie z Serwisu może być niemożliwe na niektórych rodzajach urządzeń lub za pośrednictwem niektórych operatorów lub dostawców usług sieciowych.

8.7 Słonik24 nie gwarantuje konkretnego poziomu dostępnych Użytkowników ani poziomu przyjmowania przez Użytkowników Ofert świadczenia Usług asenizacyjnych. Możliwość świadczenia Usług asenizacyjnych związana jest przede wszystkim z zapotrzebowaniem na Usługi asenizacyjne Użytkowników w Serwisu.

8.8 Słonik24 ponosi odpowiedzialność z tytułu realizacji Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu wyłącznie za okoliczności wynikające z winy umyślnej Słonik24.

8.9 Usługodawca gwarantuje, że osoby świadczące Usługi asenizacyjne w jego imieniu posiadają odpowiednie umiejętności, doświadczenie oraz środki techniczne i organizacyjne pozwalające na należyte wykonanie wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy o świadczenie Usług asenizacyjnych.

8.10Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, którymi posługuje się do świadczenia Usług asenizacyjnych, jak za własne działania i zaniechania – w szczególności za jakiekolwiek zniszczenia, użycie środków lub narzędzi nieodpowiednich do świadczenia Usług asenizacyjnych, niestosowanie się do zasad obowiązujących w Lokalizacji, niewłaściwe lub niepożądane zachowania Usługodawcy wobec Użytkowników lub innych osób przebywających w danej Lokalizacji, stosowanie przemocy fizycznej, słownej lub seksualnej wobec Użytkowników lub innych osób przebywających w Lokalizacji, znajdowanie się przez Usługodawcę lub osoby związane z Usługodawcą pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających w trakcie świadczenia Usług asenizacyjnych, opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia Usług asenizacyjnych z winy Usługodawcy, wszelkie szkody wynikłe z nienależytego świadczenia Usług asenizacyjnych, a także niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług asenizacyjnych przez Usługodawcę;

8.11 Usługodawca zobowiązany jest do:

8.11.1 realizacji Usług asenizacyjnych w sposób niezagrażający życiu ani zdrowiu osób trzecich oraz w sposób niezagrażający zanieczyszczeniu środowiska;

8.11.2 zapewnienia przestrzegania przez osoby świadczące Usługi asenizacyjne w imieniu Usługodawcy przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej;

8.11.3 zapewnienia przestrzegania przez osoby, którymi posługuje się Usługodawca wszystkich postanowień Regulaminu.

8.12 Usługodawcy ponoszą przed Słonik24 odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żadna osoba trzecia, w szczególności żaden Użytkownik, nie będzie podnosił roszczeń wobec Słonik24 w związku ze świadczeniem Usług asenizacyjnych zamówionych za pośrednictwem Serwisu. W szczególności Usługodawcy zobowiązują się pokryć zaspokojone przez Słonik24 wysunięte wobec niej roszczenia osób trzecich, a w razie sporu sądowego także przystąpić do postępowania po stronie Słonik24 i w granicach przewidzianych przepisami działać w interesie Słonik24, a także naprawić wszelkie szkody wynikające z ewentualnego wszczętego postępowania.

8.13 W przypadku, w którym Usługa asenizacyjna nie została wykonana z winy Usługodawcy Słonik24 przysługuje prawo do żądania od Usługodawcy zapłaty kwoty równej Prowizji należnej Słonik24 w przypadku prawidłowego zrealizowania Usługi asenizacyjnej przez Usługodawcę.

8.14 W przypadku naruszenia przez Usługodawcę postanowień zawartych w niniejszym pkt. 8, w tym w szczególności postanowień pkt. 8.4. powyżej, a także w sytuacji ziszczenia się podstaw odpowiedzialności Usługodawcy, o których mowa w pkt. 8.10. – 8.12. powyżej, Usługodawca zapłaci Słonik24 karę umowną w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każde naruszenie, przy czym Słonik24 uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

 

9 Tryb postępowania reklamacyjnego w sprawach dotyczących Usługi dostępu do Serwisu

9.1 Usługodawcy mogą zgłaszać ewentualne nieprawidłowości lub reklamacje związane z którąkolwiek z funkcji Serwisu na adres e-mailowy Słonik24: reklamacje@slonik24.pl

9.2 Reklamacja powinna zawierać:

9.2.1 oznaczenie osoby reklamującej, ze wskazaniem niezbędnych danych identyfikujących Usługodawcy, w tym adresu mailowego;

9.2.2 oznaczenie funkcjonalności, której dotyczy reklamacja i wyczerpujące wskazanie na czym polega nieprawidłowość;

9.2.3 zdjęcia, nagrania lub zrzuty ekranu obrazujące problemy występujące w Serwisu, których dotyczy reklamacja.

9.3 W przypadku braku wymaganych informacji, Słonik24 może wezwać reklamującego do ich uzupełnienia.

9.4 W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Słonik24 może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.

9.5 Reklamacje będą rozpoznawane w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Słonik24 reklamacji zawierającej wszystkie niezbędne dane. O rozpatrzeniu reklamacji Słonik24 niezwłocznie poinformuje reklamującego pocztą elektroniczną lub innym tożsamym kanałem. Słonik24 dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej

9.6 Słonik24 informuje o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla osób dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z umowy o świadczenie usług.

9.7 Usługodawcy mogą zgłaszać ewentualne nieprawidłowości lub reklamacje związane z systemem płatności online, za pomocą którego dokonują lub otrzymują płatności za świadczone Usług asenizacyjnych, do podmiotu będącego właścicielem danego systemu płatności online.

9.8 Reklamacje dotyczące świadczenia Usług asenizacyjnych Użytkownicy mogą zgłaszać bezpośrednio do Usługodawcy, z którym zawarta została Umowa o świadczenie Usług asenizacyjnych. Podmiotami odpowiedzialnymi za jakość i terminowość świadczonych Usług asenizacyjnych są wyłącznie Usługodawcy, z którymi Użytkownicy zawierają Umowy o świadczenie Usług asenizacyjnych.

                                           

10 Rozwiązanie i wypowiedzenie od Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu; zawieszenie świadczenia Usług dostępu do Serwisu; działalność konkurencyjna

10.1 Zarówno Słonik24 jak i Usługodawca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu na warunkach wskazanych poniżej.

10.2 Usługodawcy mogą zgłosić chęć rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu w każdym czasie poprzez wysłanie takiego żądania na następujący adres Słonik24: biuro@slonik24.pl a następnie ustalenie z Słonik24 szczegółowych warunków rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu.. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu nie ma wpływu na rozliczenia stron, w tym zapłatę należnej Słonik24 Prowizji, kar umownych, odsetek czy innych należności.

10.3 Słonik24 może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu w szczególności w przypadku zakończenia lub zawieszenia prowadzenia działalności przez Słonik24 lub podjęcia decyzji o zamknięciu Serwisu. Usunięcie lub zawieszenie Konta Usługodawcy w Serwisie nie ma wpływu na rozliczenia stron, w tym zapłatę należnej Słonik24 Prowizji, kar umownych, odsetek czy innych należności.

10.4 Słonik24 może zawiesić, w całości bądź w części, świadczenie Usługi dostępu do Serwisu na rzecz Usługodawcy albo wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Usługodawca:

10.4.1 naruszył postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

10.4.2 proponuje inne Usługi asenizacyjne lub inną Opłatę niż wskazane w Ofercie lub uzgodnione przez strony w zawartej Umowie o świadczenie Usług asenizacyjnych;

10.4.3 wykorzystuje informacje na temat Użytkowników pozyskane za pomocą Serwisu, w jakiejkolwiek działalności zarobkowej lub zawodowej niezwiązanej bezpośrednio z korzystaniem z Serwisu lub realizacją Umowy o dostęp do Serwisu;

10.4.4 namawia Użytkowników lub innych Usługodawców do nieużywania Serwisu lub świadczenia Usług asenizacyjnych bez użycia Serwisu lub z pominięciem Słonik24;

podał przy zawieraniu lub w trakcie obowiązywania Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu nieprawdziwe lub niepełne informacje mogące mieć wpływ na jej prawidłowe wykonywanie przez Słonik24;

10.4.5 posługiwał się Materiałami, do których nie posiadał majątkowych praw autorskich lub nie był uprawniony do korzystania z nich na zasadzie licencji lub które naruszały prawa osób trzecich;

10.4.6 stosował wobec Użytkowników lub innych Usługodawców przemoc słowną, fizyczną lub seksualną;

10.4.7 nie spełniał przez określony czas wymogu uzyskania lub utrzymywania wskazanego przez Słonik24 poziomu ocen;

10.4.8 świadczył na rzecz Użytkowników Usługi asenizacyjne bez użycia Serwisu lub namawiał Użytkowników bądź innych Usługodawców do nieużywania Serwisu bądź świadczenia Usług asenizacyjnych bez użycia Serwisu;

10.4.9 dokonał lub przyczynił się do dokonania przestępstwa wobec Użytkownika, innego Usługodawcy lub Słonik24;

10.4.10 niszczył w trakcie świadczenia Usług asenizacyjnych mienie Użytkownika, chyba, że zniszczenie mienia nastąpiło z przyczyn niezależnych od Usługodawcy;

10.4.11 świadczył Usług asenizacyjnych pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających;

10.4.12 naruszył dobre imię, wizerunek lub renomę Słonik24;

10.4.13 udostępniał lub wykorzystywał jakikolwiek informacje na temat Użytkowników pozyskane za pośrednictwem Serwisu do jakichkolwiek innych celów niż prawidłowe wykonanie Umowy o świadczenie Usług asenizacyjnych;

10.4.14 nie zaakceptował warunków umowy o przyjmowaniu zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych (w przypadku, gdy taka akceptacja była wymagana) lub nie dopełnił innych warunków niezbędnych do prawidłowego korzystania z serwisów płatności elektronicznych dostępnych w Serwisie lub niezbędnych do prawidłowego rozliczania Umów o świadczenie Usług asenizacyjnych;

10.4.15 utrudniał lub uniemożliwiał realizację Usługi dostępu do Serwisu;

10.4.16 umieszczał w Serwisie informacje o których mowa w pkt. 4.14. Regulaminu.

10.5 Zawieszenie świadczenia Usługi dostępu do Serwisu bądź wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu z przyczyn, o których mowa w pkt. 10.4. powyżej, następuje bez uprzedniego wezwania do zaprzestania naruszeń.

10.6 Okoliczności, o których mowa w pkt. 10.4 powyżej stanowią ważne powody, o których mowa w art. 746 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 750 Kodeksu cywilnego.

10.7 Wznowienie świadczenia Usług dostępu do Serwisu może nastąpić dopiero po ustaniu przyczyn zawieszenia, nie wcześniej niż po uiszczeniu przez Usługodawcę wszelkich wymagalnych należności, w tym Prowizji i kar umownych, wobec Słonik24.

10.8 Słonik24 ma prawo zawiesić świadczenie Usługi dostępu do Serwisu w całości lub w części, jeżeli żądanie takie zgłoszą uprawnione do tego organy.

10.9 W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu Usługodawca zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich Usług asenizacyjnych, objętych Umowami o świadczenie Usług asenizacyjnych zawartymi za pomocą Serwisu, do dnia rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu.

10.10 W razie wygaśnięcia Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub faktycznej, Usługodawcy nie przysługuje prawo żądania odszkodowania. Usługodawcy nie przysługuje też roszczenie o naprawienie szkody nawet w wypadku, gdyby rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu przez Słonik24 nastąpiło bez ważnego powodu.

10.11 W czasie obowiązywania Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu oraz w okresie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy po jej zakończeniu Usługodawcy nie mogą podejmować działalności konkurencyjnej wobec Słonik24. Za działalność konkurencyjną uznaje się wykonywanie na terenie Polski lub poza jej granicami działalności pokrywającej się choćby częściowo z działalnością gospodarczą wykonywaną przez Słonik24, a w szczególności działalności polegającej na świadczeniu Usług asenizacyjnych na rzecz Użytkowników Serwisu lub działalności w zakresie pośrednictwa w świadczeniu tych usług lub dostarczania narzędzi informatycznych służących tym celom, o ile skierowana jest ona do obecnych lub byłych Użytkowników Serwisu oraz innych osób lub podmiotów, z którymi Usługodawca uzyskał kontakt w związku z korzystaniem z Serwisu. Za działalność konkurencyjną, o której mowa w niniejszym punkcie, uważane będzie w szczególności:

10.11.1 wykonywanie na rzecz Użytkowników Usług asenizacyjnych, z pominięciem Słonik24 lub Serwisu, na jakiegokolwiek podstawie prawnej lub faktycznej lub podejmowanie czynności nakierowanych na doprowadzenie do takiego świadczenia Usług asenizacyjnych na rzecz Użytkowników z pominięciem Serwisu;

10.11.2 dokonywanie czynności, o których mowa w pkt. 10.11.1. powyżej, na rzecz Użytkowników na podstawie umowy zawartej z innym podmiotem, w szczególności (ale nie wyłącznie), gdy zawarcie takiej umowy miało na celu głównie wykonywanie czynności na rzecz Użytkowników;

10.11.3 rekomendowanie Użytkownikom jakichkolwiek podmiotów lub rozwiązań, które miałyby zastąpić Słonik24 lub Serwis;

10.11.4 podejmowanie jakichkolwiek czynności zmierzających do rozwiązania przez Użytkowników i Usługodawców umów łączących ich ze Słonik24, w tym w szczególności Umów o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu.

10.12 Jakakolwiek inna działalność Usługodawcy, wykonywana w trakcie trwania Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu, nie może wpływać na możliwość prawidłowego, a w szczególności terminowego wykonywania obowiązków wynikających z zawieranych Umów o świadczenie Usług asenizacyjnych, a także nie może naruszać w jakikolwiek sposób interesów Słonik24 lub Użytkowników.

10.13 W przypadku naruszenia przez Usługodawcę któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszym punkcie 10 Usługodawca zapłaci Słonik24 karę umowną w kwocie 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każde naruszenie, przy czym Słonik24 uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

 

11 Ochrona danych osobowych

11.1 Słonik24 przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności oraz starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności Słonik24 zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO. Słonik24 sprawuje kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia i korzystania z Serwisu.

11.2 Udostępniając Formularz Słonik24 określa dane osobowe, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia Usług dostępu do Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować jednak niemożnością założenia Konta w Serwisu lub świadczenia Usług dostępu do Serwisu.

11.3 Usługodawca zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich zgód udzielonych w formie pisemnej na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie wizerunków wszelkich osób, w tym pracowników, zleceniobiorców, współpracowników i przedstawicieli Usługodawcy, które zostaną pozyskane lub wprowadzone przez Usługodawcę do Serwisu w związku z korzystaniem przez Usługodawcę z Serwisu lub w związku z inną realizacją Umowy o świadczenie Usług dostępu do Serwisu.

11.4 W przypadku zmiany lub dezaktualizacji danych zawartych na Koncie Usługodawcy – Usługodawcy zobowiązany jest do ich niezwłocznego poprawienia oraz poinformowania Słonik24 (co dotyczy w szczególności danych kontaktowych Usługodawcy).

11.5 Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Usługodawców oraz pracowników i przedstawicieli Usługodawców przez Słonik24 znajdują się w polityce prywatności udostępnianej przez Słonik24 dostępnej pod adresem: http://slonik24.pl/polityka-prywatnosci/

11.6 W zakresie w jakim Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji Usług asenizacyjnych i w związku z korzystaniem z Serwisu – Usługodawca jest samodzielnym administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO. Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, w tym poprzez wdrożenie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych spełniających wymogi RODO i chroniących prawa osób, których te dane dotyczą. Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Usługodawca jako niezależny administrator danych osobowych Użytkowników będzie: (i) wypełniał samodzielnie obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO; (ii) wywiązywał się z obowiązków określonych w art. 24 i art. 32-36 RODO; (iii) wywiązywał się z obowiązku odpowiadania na żądania i realizowania żądań osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III. RODO (w tym art. 15-21 RODO); (iv) posiadał odpowiednią i aktualną podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z art. 6 lub art. 9 RODO; (v) stosował wszelkie środki organizacyjne i techniczne mające na celu prawidłową ochronę danych osobowych Użytkowników oraz będzie zapewniał regularne testowanie, mierzenie i ocenianie wdrożonych środków ochrony danych osobowych Użytkowników; (vi) informował Słonik24, o każdym istotnym naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa lub poufności danych osobowych Użytkowników związanym ze współpracą stron i korzystaniem z Serwisu. Usługodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przetwarzane przez niego dane osobowe Użytkowników, w tym w szczególności za prawidłowe wypełnienie obowiązku informacyjnego, realizację praw osób, których dane dotyczą, zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadamianie podmiotów danych o ewentualnych naruszeniach.

 

12 Prawa własności intelektualnej

12.1 Usługodawcy udzielają Słonik24 nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, w zakresie autorskich praw majątkowych i autorskich praw zależnych, na korzystanie ze wszelkich Materiałów zamieszczanych w Serwisie, w tym w szczególności zdjęć, grafik, zarejestrowanych i niezarejestrowanych znaków towarowych, firmy, logotypów, identyfikacji wizualnej, haseł i materiałów reklamowych, promocyjnych i marketingowych, nagrań dźwiękowych, wizualnych lub audiowizualnych, Ofert opisów i jakichkolwiek innych tekstów, na wszelkich aktualnie znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 i art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: (i) rozpowszechnianie Materiałów za pośrednictwem Serwisu oraz stron internetowych i mediów społecznościowych Słonik24; (ii) edycja Materiałów, w tym w zakresie niezbędnym do udostępniania ich w Serwisie oraz na stronach internetowych i mediach społecznościowych Słonik24; (iii) zapisywanie Materiałów na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych, w tym w celach związanych z udostepnieniem ich w Serwisie, (iv) rozpowszechnianie, reprodukcja, digitalizacja oraz udostępnianie Materiałów w materiałach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych i marketingowych Słonik24.

12.2 Usługodawcy udzielają Słonik24 licencji w zakresie prawa do wyłącznego wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich wszelkich praw zależnych do Materiałów, w tym, w szczególności, do dokonywania i korzystania z opracowań, przeróbek, adaptacji i aktualizacji (oraz do modyfikowania, adaptowania i łączenia z innymi utworami), a także do udzielania dalszych upoważnień w tym samym zakresie, a także prawo do udzielania zgody na wykonywanie prawa zależnego.

12.3 Usługodawcy zobowiązują się wobec Słonik24, że żadna z osób, której wizerunek został uwieczniony w Materiałach nie będzie względem Słonik24 podnosić roszczeń z tytułu wykorzystania jej wizerunku przez Słonik24. Ponadto, Usługodawcy zobowiązują się wobec Słonik24, że żaden z twórców jakiejkolwiek części Materiałów oraz żadna osoba trzecia nie będą podnosić przeciwko Słonik24, jakichkolwiek roszczeń dotyczących praw autorskich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych oraz dóbr osobistych, w szczególności dotyczących: (i) autorskich praw osobistych do autorstwa Materiałów lub ich części, (ii) autorskich praw osobistych do oznaczania autorstwa Materiałów, (iii) autorskich praw osobistych do integralności Materiałów i ich rzetelnego wykorzystywania, (iv) autorskich praw osobistych do nadzoru autorskiego nad korzystaniem z Materiałów, (v) dóbr osobistych w zakresie wskazywania poszczególnych osób jako wykonawców w Materiałach, (vi) dóbr osobistych w zakresie sprzeciwiania się jakimkolwiek wypaczeniom, przeinaczeniom i innym zmianom Materiałów.

12.4 Z tytułu wszystkich zobowiązań i oświadczeń złożonych w niniejszym punkcie 12. Usługodawcy ponoszą przed Słonik24 odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żadna osoba trzecia nie będzie podnosiła roszczeń wobec Słonik24 i osób trzecich korzystających z Materiałów. W szczególności Usługodawcy zobowiązują się pokryć zaspokojone przez Słonik24 wysunięte wobec niej roszczenia osób trzecich, a w razie sporu sądowego także przystąpić do postępowania po stronie Słonik24 i w granicach przewidzianych przepisami działać w jego interesie, a także naprawić wszelkie szkody wynikające z ewentualnego wszczętego postępowania.

12.5 Licencje i zobowiązania, o których mowa w niniejszym punkcie 12.: (i) zostają udzielone wyłącznie w celu umożliwienia Słonik24 wykonywania Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu – w takim wypadku okres ich obowiązywania jest nie krótszy niż okres trwania Umowy oraz 12 (dwanaście) miesięcy po jej zakończeniu; (ii) zostają udzielone w celu umożliwienia informowania przez Słonik24 o działalności Słonik24 i Serwisu – w takim wypadku zostają zawarte na czas nieoznaczony z możliwością ich wypowiedzenia na 12 (dwanaście) miesięcy kalendarzowych naprzód.

12.6 Usługodawca zobowiązany jest do stosowania się do wytycznych Słonik24 dotyczących Materiałów publikowanych w Serwisie. Po zgłoszeniu przez Słonik24 zastrzeżeń dotyczących wyświetlanych w Materiałów publikowanych w Serwisie, Usługodawca zobowiązany jest zastosować się do wytycznych Słonik24 pod rygorem zawieszenia Konta Usługodawcy lub wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu.

 

13 Wspieranie Stron Umowy o świadczenie Usług asenizacyjnych w rozwiązywaniu sporów

13.1 Słonik24 nie odpowiada za jakość świadczonych Usług asenizacyjnych, jednak w przypadku konfliktu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, co do wyników lub przebiegu świadczenia Usług asenizacyjnych zamówionych przez Serwis, Słonik24 może wspierać obie strony w próbie ugodowego rozwiązania sporu.

13.2 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jakości świadczonych Usług asenizacyjnych, Usługodawca może zostać poddany audytowi przez osobę lub podmiot wskazany przez Słonik24, na co Usługodawca wyraża zgodę.

13.3 Słonik24 może przedstawiać stronom dostępne sposoby rozwiązania sporu i namawiać do próby ugodowego zakończenia konfliktu, jednak Słonik24 nie ma możliwości rozstrzygnięcia sporu pomiędzy stronami, w tym poprzez wydanie jakiejkolwiek prawnie wiążącej strony sporu decyzji.

13.4 W przypadku uznania przez Usługodawcę roszczeń Użytkownika w części lub w całości – Użytkownikowi może zostać zwrócona odpowiednia część lub całość Opłaty uiszczonej z tytułu świadczenia Usług asenizacyjnych objętej sporem, co nie pozbawia prawa Słonik24 do Prowizji od Usługodawcy.

13.5 Z tytułu wszczęcia i prowadzenia procedury opisanej w niniejszym pkt. 13. Regulaminu Słonik24 nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.

 

14 Nota prawna

Zawartość i struktura Serwisu chronione są prawami autorskimi oraz mogą być chronione innymi prawami, w tym prawami własności przemysłowej. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych w Serwisie tekstów, w tym także Regulaminu, jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków, filmów, logotypów, nazw, znaków towarowych, w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczonych przez ustawę lub Regulamin, bez zgody Słonik24, jest zabronione.

 

15 Obowiązywanie i zmiany Regulaminu

15.1 Do oceny praw i obowiązków stron wynikających z Regulaminu stosuje się prawo polskie.

15.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Słonik24 a Usługodawcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres Słonik24.

15.3 W przypadku udostępnienia przez Słonik24 Regulaminu w innych wersjach językowych niż polska wersja językowa – przeważające znaczenie ma treść polskiej wersji językowej Regulaminu.

15.4 Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Słonik24, Użytkowników, innych Usługodawców i Serwisu, w posiadanie których wejdzie w związku z zawarciem i realizacją Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu. Usługodawca zobowiązuje się wykorzystywać te informacje jedynie w związku z wykonywaniem Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu oraz inną, bieżącą współpracą stron.

15.5 Słonik24 ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. W przypadku zmiany Regulaminu Słonik24 umieści nowy Regulamin w Serwisie oraz prześle Usługodawcy informację dotyczącą nowego Regulaminu drogą e-mailową.

15.6 Postanowienia zmienionego Regulaminu wiążą Usługodawcę, jeżeli po uzyskaniu informacji o zmianach Usługodawca nie wypowie Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia udostępnienia przez Słonik24 informacji o zmianie Regulaminu.

15.7 Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu będzie lub stanie się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce postanowienia nieważnego lub bezskutecznego będzie miało zastosowanie postanowienie Regulaminu, które jest najbardziej zbliżone do osiągnięcia celu założonego przez Słonik24 i charakteru Serwisu.

15.8 Usługodawcy wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji o upgrade’ach i update’ach Serwisu oraz mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowych usługach i produktach Słonik24.

15.9 Słonik24 jest uprawniona do wysyłania Usługodawcom powiadomień, w tym powiadomień typu powiadomień typu push notifications i podobnych notyfikacji na Urządzenia Usługodawców, zawierające informacje na temat Serwisu i Słonik24 oraz za zgodą Usługodawcy Słonik24 może wysyłać dodatkowe oferty marketingowe i promocyjne, w tym informacje spersonalizowane.

15.10 Słonik24 nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa Słonik24 zobowiązana jest do nie naruszania zasad uczciwej konkurencji oraz nie stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.

15.11 Usługodawca wyraża zgodę na korzystanie przez Słonik24 z logotypów, znaków towarowych, nazw i oznaczenia przedsiębiorstwa, marki, wizerunku oraz innych elementów identyfikacji wizualnej Usługodawcy stosowanej na potrzeby prowadzenia przez Usługodawcę jego działalności, w szczególności w celach informacyjnych promocyjnych, reklamowych i marketingowych Słonik24, w tym poprzez publikowanie informacji na temat współpracy stron na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Słonik24.

15.12 Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt.) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.

15.13 Regulamin wchodzi w życie w dniu 23.02 2023 roku.

 

 Pobierz regulamin dla usługodawcy tutaj