REGULAMIN DLA DOSTAWCÓW W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.SLONIK24.PL zwanym dalej SŁONIK24

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług dla Dostawców drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.slonik24.pl (zwanego dalej: ,,Serwisem Internetowym“) przez Marta Mielonek Gawron, ul. ks. Franciszka Ścigały 41a/2, 40-208 Katowice, NIP 9542583014 (dalej jako: ,,Usługodawca“).

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

a. wiadomość e-mail kierowaną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: biuro@slonik24.pl,

b. formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.slonik24.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługodawca.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu www.slonik24.pl (dalej również jako: ,,Regulamin dla Użytkowników“ dostępnego na stronie Serwisu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu dla Użytkowników, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.

II. DEFINICJE

Pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w Regulaminie dla Użytkowników, natomiast pojęcia określone poniżej mają następujące znaczenie:

Panel Dostawcy – przydzielona danemu Dostawcy część Serwisu, za pomocą której może dokonywać określonych czynności w Serwisie;

Dostawca – Użytkownik, będący Przedsiębiorcą prezentujący i oferujący Usługi wywozu oraz prezentujący informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w Profilu w ramach platformy Serwisu;

Profil Dostawcy – przydzielona danemu Dostawcy część Serwisu, w ramach której prezentuje on oferowane przez niego Usługi asenizacyjnej (opróżnienie zbiornika [zwanego „szambem”] oraz wywóz nieczystości), zgodnie ze specyfiką Serwisu;

Wynagrodzenie – kwota należna Dostawcy z tytułu dokonanych w Serwisie Zamówień, stanowiąc sumę wpłaconej przez Użytkownika ceny za świadczenie Usługi asenizacyjnej (wraz z kosztami transportu i innymi dodatkowymi kosztami), podanej każdorazowo przez Dostawcę, pomniejszona o kwotę Opłaty Transakcyjnej należnej Usługodawcy;

Opłata transakcyjna – kwota należna Usługodawcy od każdego Zamówienia złożonego w ramach Serwisu, której wysokość wynosi 30 zł netto stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu oraz widocznym w Serwisie;

Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu dla Dostawcy zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Dostawcą;

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. W ramach Serwisu Usługodawca umożliwia Dostawcom rozpoczęcie współpracy, w zakresie której Dostawca może za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu prowadzić w Serwisie swój Profil oraz oferować Usługi asenizacyjne w podanym przez siebie profilu.

2. Usługodawca może oferować Dostawcom inne odpłatne Usługi w tym polegające na promowaniu i reklamie ich Profilów, zgodnie z ofertą prezentowaną w Serwisie.

3. Korzystanie z Serwisu oraz jego Usług i funkcjonalności może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz w Regulaminie dla Użytkowników.

4. Korzystanie z Usług Serwisu, w tym utworzenia i prowadzenia Profilu, wymaga posiadania przez Dostawcę aktywnego Panelu Dostawcy w Serwisie.

5. Uzyskanie dostępu do Panelu przez Dostawcę wymaga łącznie następujących warunków:

a. wypełnienia formularza rejestracyjnego w Serwisie,

b. przejścia pozytywnej weryfikacji przez Usługodawcę,

c. zalogowania się do utworzonego dla Dostawcy przez Usługodawcę Panelu Dostawcy,

za pośrednictwem danych dostępowych otrzymanych do Usługodawcy,

d. uzupełnienie profilu o obsługiwanego kody pocztowe wraz z cenami.

6. W chwili spełnienia ostatniego z warunków, o których mowa w ppkt.6 Dostawca rozpoczyna korzystanie z Usług Serwisu, a Usługa prowadzenia Profilu, wraz z funkcjonalnościami zostaje aktywowana. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu w momencie rozwiązania umowy przez strony, jak również w sytuacjach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

7. Zakazane jest prezentowanie przez Dostawcę jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Dostawcę nie mogą w szczególności:

a. naruszać godności ludzkiej;

b. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;

c. zawierać treści pornograficznych;

d. ranić przekonań religijnych lub politycznych;

e. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;

f. zawierać treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

8. Dostawca zobowiązany jest do stosowania wytycznych dotyczących grafiki, zdjęć, kompozycji, haseł czy opisu wskazanych przez Usługodawcę. Po zgłoszeniu przez Usługodawcę zastrzeżeń dotyczących wyświetlanych w Profilu Dostawcy treści, Dostawca ma obowiązek zastosować się do wytycznych pod rygorem zawieszenia lub zakończenia współpracy.

9. Dostawca jest zobowiązany do podania Usługodawcy danych oznaczonych w Serwisie lub wskazanych mu przez Usługodawcę jako obowiązkowe, w tym w szczególności danych prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

10. Usługodawca może zobowiązać Dostawcę do przesłania drogą elektroniczną wskazanych przez niego dokumentów, w tym w szczególności potwierdzających prowadzenie przez niego działalności gospodarczej, pod rygorem odmowy nawiązania współpracy lub wypowiedzenia Umowy. W przypadku prowadzenia przez Dostawcę działalności gospodarczej poza granicami Polski – odpowiedników tych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Dostawcy o przesłanie dodatkowych dokumentów nie wskazanych powyżej lub do przesłania ich w innym formacie.

12. Wszelkich czynności w imieniu Dostawcy w ramach Serwisu mogą dokonywać jedynie osoby, które są umocowane do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów. W swoim Panelu Dostawca powinien podać dane osób upoważnionych do prowadzenia Profilu Dostawcy w Serwisie.

13. Usługodawca przekazuje Dostawcy dostęp do Panelu Dostawcy, z którego może korzystać w ramach Serwisu, poprzez podanie loginu i hasła, przesyłając je na wskazany przez Dostawcę w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

14. Dostawca logujący się w Serwisie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego brzmienie, dane podane w Serwisie są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich, zasad nieuczciwej konkurencji oraz oświadcza, że dobrowolnie przystępuje do korzystania z Panelu Dostawcy i Usług świadczonych w Serwisie.

15. Dostawca zobowiązany jest podać dane kontaktowe, które nie wprowadzają w błąd innych Użytkowników.

16. Dostawca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, a w szczególności zmian dotyczących treści zamieszczonych w Panelu oraz Profilu Dostawcy.

17. Dostawca jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, a w szczególności oznaczeń, logotypów czy znaków towarowych, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia prawa, postanowień Regulaminu, dobrych obyczajów czy praw osób trzecich.

18. Dostawca jest zobowiązany do zorganizowania i prowadzenia oferowania Usług w sposób zgody z prawem, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.

19. Dostawca jest zobowiązany do zamieszczenia w Profilu zgodnych z przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem, informacji o warunkach świadczenia Usług najmu oraz działalności, w szczególności informacji o:

a. danych identyfikujących przedsiębiorcę, w tym adresie jego przedsiębiorstwa oraz adresie do reklamacji,

b. obszarze realizowanych usług,

c. cenach brutto Usług,

d. uprawnieniu do odstąpienia od Umowy oraz procedurze w przypadku takiego odstąpienia,

e. procedurze reklamacyjnej w tym również pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

20. Dostawca jest zobowiązany do prowadzenia działalności w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym również przyjmowania i rozpatrywania reklamacji czy odstąpienia od umowy Użytkowników.

21. Dostawca jest również zobowiązany do wypełniania ciążących na nim obowiązków wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych Użytkowników jako samodzielny Administrator. W tym zakresie Dostawca zobowiązany jest do zabezpieczenia danych w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, oraz przygotowania i przedstawienia Użytkownikom klauzuli informacyjnej. Dostawca może skorzystać z wzoru klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do Regulaminu, stosownie go uzupełniając.

IV. USŁUGA PROWADZENIA PROFILU

1. Usługodawca umożliwia Dostawcom prowadzenie Profilu w ramach Serwisu oraz udostępnia im Panel w ramach którego mogą oni dokonywać określonych czynności w ramach Serwisu.

2. Dostawca może umieścić w Profilu swój logotyp, zdjęcie, opis lub inną treść, pod warunkiem, że nie naruszają one postanowień Regulaminu, przepisów obowiązującego prawa oraz praw i uprawnień osób trzecich.

3. Treści, które Dostawca może prezentować w swoim Profilu, o których mowa powyżej, jak również ilość ofert, które Dostawca może prezentować w swoim Profilu i forma ich prezentacji może być uzależniona od indywidualnych ustaleń Dostawcy i Usługodawcy.

4. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie do usunięcia z Serwisu oferty Dostawcy lub elementu Profilu Dostawcy bez konieczności uzyskania jego zgody na takie działanie.

5. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia Dostawcom zawieranie z Użytkownikami Serwisu Umów świadczenia usług, zgodnie z treścią informacji podanych przez Dostawcę w Serwisie oraz na zasadach ustalonych przez strony (Dostawcę oraz Użytkownika) za pomocą Serwisu.

6. Informacje prezentowane przez Dostawcę stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

7. Użytkownicy Serwisu kierują do Usługodawcy zapytania oraz składają Dostawcy Zamówienia, stanowiące ofertę zawarcia Umowy (dalej: ,,Oferta Użytkownika”).

8. Usługodawca przesyła Ofertę Użytkownika do Dostawcy za pomocą funkcjonalności dostępnych w Serwisie oraz zapewnia wyświetlanie w Serwisie odpowiedzi Dostawcy na złożone przez Użytkownika zapytanie.

9. Oferta Dostawcy jest automatycznie wyświetlana Użytkownikowi, który którego kryteria wyboru Usługi dotyczące zakresu Usług i oferowanego serwisu, terminu oraz na obszaru odpowiadają tym oferowanym przez Dostawcę.

10. Użytkownik wybierając ofertę Dostawcy oraz dokonując płatności składa Zamówienie na wybrane przez siebie usługi.

11. Usługodawca w imieniu Dostawcy przesyła Użytkownikowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.

12. W momencie przesłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę zawarta zostaje pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą Umowa świadczenia Usług wskazanych w Zamówieniu, w szczególności Usług asenizacyjnych.

13. W przypadku braku płatności za Zamówienie przez Użytkownika w terminach wskazanych w Serwisie, Usługodawca w imieniu Dostawcy może przesłać Użytkownikowi przypomnienie o płatności.

14. Usługodawca przekaże Dostawcy informację o wpłynięciu płatności Użytkownika. Dostawca jest zobowiązany do przygotowania się do realizacji Zamówienia w niezbędnym zakresie do momentu otrzymania od Usługodawcy informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim lub realizacji Zamówienia w uzgodnionych za pośrednictwem Serwisu terminach.

15. Dostawca jest zobowiązany do wskazania w swoim Profilu internetowym informacji o cenach brutto Usług.

16. Użytkownicy dokonują płatności za Usługi asenizacyjne Zamówione u Dostawcy za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem.

17. Usługodawcy z tytułu realizacji Usługi prowadzenia Profilu przysługuje od Dostawcy Opłata transakcyjna w wysokości 30 zł netto od każdej z wykonanej usługi. Opłata transakcyjna jest rozliczana na zasadach wskazanych w pkt. V. Regulaminu.

18. W Profilu Dostawcy widoczne są opinie, odnoszące się do Zamówień, umieszczone przez Użytkowników.

V. ZASADY ROZLICZEŃ

1. Dostawca w ramach usługi prowadzenia Profilu udziela Usługodawcy pełnomocnictwa do przyjmowania w jego imieniu od Użytkowników zapłaty za dokonywane w ramach Serwisu transakcje. Pełnomocnictwo zostaje udzielone na cały czas trwania obowiązywania Umowy świadczenia Usługi prowadzenia Profilu.

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt. 1 powyżej nie stanowi zobowiązania Usługodawcy do czynności innych niż te wyraźnie wskazane w niniejszym Regulaminie.

4. Rozliczenia pomiędzy Usługodawcą a Dostawcą z tytułu prowadzenia Profilu oraz dokonywanej w nim sprzedaży realizowane są na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie.

5. Usługodawca przekazuje Dostawcy Wynagrodzenie otrzymane za sprzedaż zrealizowaną za pośrednictwem Serwisu bądź, w przypadku Dostawców korzystających z możliwości oferowania swych Usług na własnych stronach internetowych, również w ramach modułu iFrame. (iFrame to fragment modułu panelu zamówień który dostawca może dodać do własnej strony internetowej, dzięki czemu użytkownicy mogą złożyć zamówienie na stronie internetowej dostawcy).

6. Usługodawcy z tytułu udostępnienia korzystania przez Dostawcę z Serwisu przysługuje od Dostawcy Opłata transakcyjna.

7. Wierzytelność o zapłatę Opłaty transakcyjnej, o której mowa w ppkt. 6 powyżej staje się wymagalna w momencie zawarcia przez Dostawcę Umowy usług asenizacyjnej oraz będzie każdorazowo naliczona z wierzytelności Dostawcy o Wynagrodzenie Usługodawcy. Dostawca wyraża zgodę na dokonywanie takiego potrącenia bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń.

8. Kwota należnej Usługodawcy od danego Dostawcy Opłaty transakcyjnej wskazywana jest w formie zestawienia (dalej jako: ,,Zestawienie”), dostarczanego raz w miesiącu na adres mailowy wskazany przez dostawcę.

9. Rozliczenie Opłaty transakcyjnej następuje w okresach rozliczeniowych obejmujących miesiąc kalendarzowy. Pierwszym okresem rozliczeniowym dla Dostawcy jest miesiąc kalendarzowy, w którym zawarł pierwszą Umowę Usług asenizacyjnych w Serwisie.

10. Usługodawca wystawia fakturę VAT na podstawie Zestawienia w terminie do 14 dnia każdego miesiąca, za Opłaty transakcyjne, które stały się wymagalne w miesiącu poprzednim. Elektroniczna faktura VAT jest przekazywana Dostawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail na wskazany przez niego w Panelu Dostawcy adres.

11. Dostawca wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej.

12. Usługodawca może uzgodnić z Dostawcą odrębne zasady świadczenia Usług, jak również

ustalania i wypłaty Wynagrodzenia.

13. Usługodawca przekazuje Wynagrodzenie z poprzedniego miesiąca pomniejszone o Opłaty transakcyjne przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w Panelu Dostawcy lub na dokumencie sprzedaż w terminie 14 dni roboczych od daty uzgodnienia rozliczeń za usługi na podstawie Zestawienia .

14. Usługodawca jest również uprawniony do dokonywania potrącenia z kwot Wynagrodzenia wszelkich przysługujących mu względem Dostawcy wierzytelności bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń lub czynności.

15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem płatności, w tym w szczególności Opłaty transakcyjnej, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy.

VI. REALIZACJA Usług

1. Dostawca realizuje Zamówienie przez wykonanie Zamówionych przez Użytkownika Usług asenizacyjnych, w terminach i formach uzgodnionych w ramach zawartej z Użytkownikiem Umowy oraz Warunków zawierania umów w serwisie www.slonik24.pl.

2. W ramach zawartej Umowy Dostawca zobowiązuje się do zrealizowania Umowy zawartej z Użytkownikiem.

3. Wraz z Zamówioną Usługą Dostawca jest zobowiązany dostarczać wszystkie wymagane prawem dokumenty, dokumenty potwierdzające, które w imieniu Dostawcy Użytkownikowi przesyła Usługodawca.

4. Na mocy indywidualnych ustaleń Usługodawca może udostępnić Dostawcy również narzędzie pozwalające na realizowanie Zamówień na stronach niebędących stronami Serwisu – moduł iFrame.

5. Dostawca jest zobowiązany do świadczenia Usług asenizacyjnych zgodnie z zakresem zadeklarowanym w umowie, w szczególności powinien, zgodnie z Umową:

a. skontaktować się z Użytkownikiem (dane kontaktowe podane w panelu i mailowo w zamówieniu) w celu ustalenia daty i godziny realizacji usługi

b. wykonać usługę na wskazanych przez Użytkownika adresie

c. opróżnić zgodnie z zamówieniem zbiornik

d. utylizacja nieczystości zgodnie z obowiązującymi przepisami

VII. ROZWIĄZANIE UMOWY I ZAWIESZENIE ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Każda ze stron Umowy o świadczenie Usług Serwisu, w tym w szczególności Usługi prowadzenia Profilu w Serwisie może ją rozwiązać z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy należy przesłać za pośrednictwem przesyłki pocztowej poleconej przesyłanej na adres Usługodawcy lub drogą mailową na adres email na adres e-mail biuro@slonik24.pl Usługodawca prześle oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim na podany przez Dostawcę w jego Panelu adres lub adres mailowy

3. W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Profilu, Dostawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich Zamówień przyjętych do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.

4. W przypadku niedostarczenia przez Dostawcę Zamówionej Usługi, Usługodawca ma prawo żądać od Dostawcy w każdym takim przypadku kary umownej w wysokości 500 (pięćset) zł netto tytułem kary umownej, co nie zwalnia Dostawcy z obowiązków wynikających z Zamówienia i przepisów prawa względem Użytkownika.

5. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług, w tym w szczególności prowadzenia Profilu ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez Użytkownika danych, jak również w innych przypadkach, w tym w szczególności:

a. w przypadku powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Dostawca narusza Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa,

b. w przypadku powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia co do prawdziwości oświadczeń złożonych przez Dostawcy, a do których złożenia jest on zobowiązany na podstawie postanowień Regulaminu,

c. gdy działania lub zaniechania Dostawcy wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Za stosowanie i wywiązywanie się Dostawcy z obowiązków wynikających z realizacji Umów, jak również za sposób wykonania bądź też niewykonanie przez Dostawcę obowiązku, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Dostawca.

3. Dostawca jest zobowiązany do realizowania zobowiązań wobec Użytkowników zgodnie z warunkami zawartej Umowy. Zobowiązanie to dotyczy wszelkich szczegółów Zamówionych Usług.

4. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Regulaminu. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia Dostawcy ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności Dostawcy.

5. Dostawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za poprawność oraz legalność prowadzonej przez niego działalności w tym realizowanych usług, kwalifikację oraz rzetelność pracowników, współpracowników i innych osób realizujących usługi w jego imieniu czy na jego rachunek.

6. Za treść dostępną w Panelu Dostawcy oraz w Profilu wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca.

7. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Dostawcy zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo i zostaje ograniczona do wysokości 500 (pięćset) złotych netto.

8. Dostawca zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Usługodawcy, w tym w szczególności z tytułu naruszenia ich praw przez treści prezentowane przez niego w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Panelu lub Profilu Dostawcy, jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Dostawca wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy, przystąpi do sprawy jako interwenient uboczny lub na pierwsze wezwanie Usługodawcy dokona zwrotu wszystkich poniesionych przez niego z tego tytułu kosztów.

IX. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Dostawca poprzez zamieszczenie jakiejkolwiek treści w Serwisie udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji z prawem sublicencjonowania na wykorzystanie praw własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej, a w szczególności zdjęć, logotypów, layoutów, haseł, oznaczeń przedsiębiorcy oraz znaków towarowych we wszystkich formach i zakresach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy na czas jej trwania, w celu promocji Serwisu, jego Usług, a także Dostawcy, ich Paneli lub Profilów za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego, również w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług dostarczania treści dla podmiotów trzecich, jak również w celu realizacji usług oraz usprawniania funkcjonowania i rozwoju Serwisu, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalania utworu oraz zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego,

b. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci Internet w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie, sieci telefonii komórkowej i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

c. wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych Usługodawcy,

d. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,

e. najem egzemplarzy oraz użyczenie egzemplarzy,

f. publiczne wyświetlenie, jak również publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie),

g. wprowadzania do obrotu,

h. tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany,

i. wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, zmian, modyfikacji.

2. Dostawca udziela także Usługodawcy zezwolenia na sporządzenie opracowania utworów oraz ich elementów będących przedmiotem licencji, jak również korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami, a w szczególności dopasowania rozmiarów materiałów przesłanych czy w jakikolwiek sposób udostępnianych przez Dostawcę w ramach Panelu lub Profilu.

3. Usługodawcy przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem.

4. Dostawca dodając jakiekolwiek treści w Serwisie, w tym w szczególności zdjęcia, logotypy czy opisy oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści oraz jest uprawniony do posługiwania się nimi, w tym w szczególności prawa własności intelektualnej.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wynikłe z tytułu naruszenia prawa przez publikacje utworów lub innych materiałów dostarczonych do Serwisu przez Dostawcę.

X. POUFNOŚĆ

Dostawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści Umowy i informacji uzyskanych o Usługodawcy i prowadzonej przez niego działalności w związku zawartą Umową, także po jej zakończeniu. Z obowiązku tego zwalnia Dostawcę jedynie pisemna zgoda Usługodawcy, żądanie ujawnienia informacji pochodzące od uprawnionych do tego władz i organów administracji rządowej lub samorządowej oraz wcześniejsze opublikowanie informacji w mediach przez Usługodawcę lub podmioty przez niego upoważnione.

XI. REKLAMACJE

1. Dostawca ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, w tym co do nieprawidłowego obliczenia Opłaty transakcyjnej

2. Reklamacja może być zgłoszona w terminie 14 dni licząc od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji, a w przypadku rozliczeń nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez Usługodawcę faktury VAT.

3. Wszystkie reklamacje dotyczące świadczonych Usług należy zgłaszać pisemnie na adres: Testimo Sp. z o.o. z siedzibą ul. Siemińskiego 25D/lok.7, 44-100 Gliwice lub na adres poczty elektronicznej: biuro@slonik24.pl.

4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu reklamacji na skrzynkę e-mailową Usługodawcy lub odbioru przesyłki listownej.

5. W przypadku reklamacji Dostawca zobowiązany jest wskazać:

a. imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby;

b. przedmiot reklamacji, zaś w przypadku reklamacji dotyczącej Opłaty transakcyjnej, Usługodawca zobowiązany jest wymienić kwestionowaną kwotę;

c. okoliczności uzasadniające reklamację.

6. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wniesienia w prawidłowej postaci.

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji a przed jej rozpatrzeniem, Usługodawca zwróci się do Dostawcy o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8. Odpowiedź na reklamację, po jej rozpatrzeniu przez Usługodawcę, zostaje wysłana na kontaktowy adres e-mail Dostawcy, podany w reklamacji lub w Panelu Dostawcy w Serwisie.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

3. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

4. Dostawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować zmiany Regulaminu i zapoznawać się z nimi. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu w terminie 30 dni od dnia ich opublikowania należy poinformować o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: biuro@slonik24.pl

5. W przypadku, gdy nie nastąpi sytuacja określona w ppkt. 4 powyżej uznaje się, że Dostawca zaakceptował nowy Regulamin w całości.

6. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług Serwisu (w tym Usługi prowadzenia Profilu) przez Dostawcę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Termin ten liczony jest od momentu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Dostawcy o braku akceptacji Regulaminu. W przypadku, o którym mowa w niniejszym podpunkcie Dostawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich przyjętych w Profilu Zamówień, a Profil Dostawcy zostaje usunięty z Serwisu w momencie wykonania wszystkich przyjętych Zamówień.