Pełny regulamin serwisu możesz zobaczyć na www.slonik24.pl/regulamin

 

9 Tryb postępowania reklamacyjnego w sprawach dotyczących Usługi dostępu do Serwisu

9.1 Użytkownicy mogą zgłaszać ewentualne nieprawidłowości lub reklamacje związane z którąkolwiek z funkcji Serwisu na adres e-mailowy Słonik24: reklamacje@slonik24.pl

9.2 Reklamacja powinna zawierać:

9.2.1 oznaczenie osoby reklamującej, ze wskazaniem niezbędnych danych identyfikujących Użytkownika, w tym adresu e-mai;

9.2.2 oznaczenie funkcjonalności, której dotyczy reklamacja i wyczerpujące wskazanie na czym polega nieprawidłowość;

9.2.3 zdjęcia, nagrania lub zrzuty ekranu obrazujące problemy występujące w Serwisie, których dotyczy reklamacja.

9.3 W przypadku braku wymaganych informacji, Słonik24 może wezwać reklamującego do ich uzupełnienia.

9.4 W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Słonik24 może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.

9.5 Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Słonik24 reklamacji zawierającej wszystkie niezbędne dane. O rozpatrzeniu reklamacji Słonik24 niezwłocznie poinformuje reklamującego pocztą elektroniczną lub innym tożsamym kanałem. Słonik24 dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie zostanie poinformowany o decyzji Słonik24 w sprawie reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji przez Słonik24, uważa się, że Słonik24 uznał reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Niniejsze postanowienie nie stosuje się do podmiotów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

9.6 W wypadku nieuwzględnienia reklamacji, Użytkownik posiada możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym:

9.6.1 zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

9.6.2 zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

9.6.3 skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

9.7 Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych opisanych w pkt. 9.6. powyżej mogą być dostępne m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

9.8 Słonik24 informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

9.9 Użytkownicy mogą zgłaszać ewentualne nieprawidłowości lub reklamacje związane z systemami płatności online, za pomocą których Użytkownicy dokonują płatności za Usługi asenizacyjne, do podmiotu będącego właścicielem danego systemu płatności online, w sposób i w formie opisanej szczegółowo przez dostawcę konkretnego systemu płatności online.

9.10 Reklamacje dotyczące świadczenia Usług asenizacyjnych Użytkownicy powinni zgłaszać bezpośrednio do Usługodawcy, z którym zawarta została Umowa o świadczenie Usług asenizacyjnych. Podmiotami odpowiedzialnymi za jakość i terminowość świadczonych Usług asenizacyjnych są wyłącznie Usługodawcy, z którymi zawarte zostały Umowy o świadczenie Usług asenizacyjnych.

 

10 Rozwiązanie i wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu

10.1 Zarówno Słonik24 jak i Użytkownik mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu na warunkach wskazanych poniżej.

10.2 Użytkownik może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu w każdym czasie poprzez wysłanie maila na biuro@slonik24.pl.

10.3 Słonik24 może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu w szczególności w przypadku zakończenia lub zawieszenia prowadzenia działalności przez Słonik24 lub podjęcia decyzji o zamknięciu Serwisu.

10.4 Słonik24 może zawiesić, w całości bądź w części, świadczenie Usługi dostępu do Serwisu na rzecz Użytkownika albo wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik:

10.4.1 rażąco naruszył postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

10.4.2 podał przy zawieraniu lub w trakcie obowiązywania Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie usług przez Słonik24;

10.4.3 namawia Usługodawców do nieużywania Serwisu lub świadczenia Usług asenizacyjnych bez użycia Serwisu lub z częściowym pominięciem Serwisu;

10.4.4 stosował wobec Usługodawców jakikolwiek rodzaj przemocy, w tym przemoc słowną, fizyczną lub seksualną;

10.4.5 utrudniał lub uniemożliwiał realizację Usług asenizacyjnych lub Usługi dostępu do Serwisu.

10.5 Zawieszenie świadczenia Usługi dostępu do Serwisu bądź wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu z przyczyn, o których mowa w pkt. 10.4. powyżej, następuje bez uprzedniego wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszeń.

10.6 Okoliczności, o których mowa w pkt. 10.4 powyżej stanowią ważne powody, o których mowa w art. 746 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 750 Kodeksu cywilnego.

10.7 Słonik24 ma prawo zawiesić świadczenie Usługi dostępu do Serwisu w całości lub w części, jeżeli żądanie takie zgłoszą uprawnione do tego organy.

10.8 Prowadzenie Konta w Serwisie stanowi usługę cyfrową w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu zawartej ze Słonik24 w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym ustępie, może zostać wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub drogą e-mailową, przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Słonik24 reklamacje@slonik24.pl. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu do pobrania tutaj.

 

11 Odstąpienie od Umowy o świadczenie Usługi asenizacyjnej

11.1 Słonik24 informuje, że Użytkownikom będącym Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi asenizacyjnej zawartej z Usługodawcą w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym ustępie, może zostać wykonane poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi asenizacyjnej, przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie Usługodawcy oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu do pobrania tutaj.

11.2 Słonik24 informuje, że zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość może nie przysługiwać Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w szczególności w odniesieniu do umów:

11.2.1 o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

11.2.2 w której Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

11.2.3 o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta;

11.2.4 o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

 

 

Pobierz Formularz odstąpienia od umowy o świadczenie usługi dostępu do serwisu www.slonik24.pl

 

Pobierz Formularz odstąpienia od umowy o świadczenie usługi asenizacyjnej