POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU WWW.SLONIK24.PL

 

1. Kim jesteśmy i jak nas znaleźć

Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem serwisu http://slonik24.pl/ (dalej: „Serwis”) jest spółka SŁONIK24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001011893, posiadająca numer REGON: 524112578 oraz NIP: 5273035566 (dalej: „Administrator”).

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem przez e-mail: biuro@slonik24.pl

2.  Jak i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszego Serwisu.

 

UŻYTKOWNICY

Z uwagi na charakter Serwisu i zasady jego działania użytkownicy dzielą się na użytkowników zarejestrowanych i niezarejestrowanych (a więc osoby, które założyły konto w Serwisie lub korzystają wyłącznie z jego funkcji informacyjnych bez rejestracji).

Jeśli jesteś użytkownikiem zarejestrowanym w Serwisie (dalej: „Użytkownik”) przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy (zawartej z Tobą poprzez rejestrację w Serwisie i akceptację regulaminu).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”).

 

USŁUGODAWCY

Jeśli jesteś usługodawcą zarejestrowanym w Serwisie (dalej: „Usługodawca”) Twoje dane przetwarzamy w celu wykonania umowy (zawartej z Tobą poprzez rejestrację w Serwisie i akceptację regulaminu) oraz w celach związanych z realizacją obowiązków rachunkowo-podatkowych (w przypadku zawierania przez Ciebie za pośrednictwem Serwisu umów z Użytkownikami).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”) oraz art. 6. ust. 1 lit. c) RODO (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”).

 

PRACOWNICY I PRZEDSTAWICIELE USŁUGODAWCÓW

Jeśli jesteś pracownikiem lub przedstawicielem Usługodawcy, przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdyż inaczej nie moglibyśmy wykonać umowy łączącej nas z Usługodawcą, który wskazał Ciebie jako swojego przedstawiciela lub pracownika.

Takie przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f) RODO – tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest chęć wykonania przez nas umowy z podmiotem, który wskazał Ciebie jako swojego pracownika lub przedstawiciela. W dobrej wierze zakładamy, że podmiot ten przed podaniem nam Twoich danych uzgodnił to z Tobą, lub też, że reprezentacja tego podmiotu należy do Twoich obowiązków. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzać jedynie dane osobowe nam potrzebne, najlepiej przesłane nam przez Ciebie bezpośrednio. Gdyby podmiot, który wskazał Ciebie jako swojego przedstawiciela lub pracownika udostępnił więcej Twoich danych, niż uważasz za właściwe – poinformuj nas o tym niezwłocznie.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Kontaktując się z nami przekazujesz nam swoje dane osobowe, w tym dane zawarte w treści korespondencji lub przekazane w trakcie rozmów telefonicznych. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać z nami kontakt.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, które przekazujesz kontaktując się z nami jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest kontakt z użytkownikami naszego Serwisu oraz chęć udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania zadawane przez osoby zainteresowane naszymi produktami, usługami i zasadami działania Serwisu.

 

DANE EKSPLOATACYJNE

Możemy przetwarzać dane wszystkich użytkowników Serwisu charakteryzujące sposób korzystania z naszych stron (są to tak zwane dane eksploatacyjne). Przetwarzanie to obejmuje automatyczny odczyt unikalnego oznaczenia identyfikującego zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz (czyli Twojego adresu IP), a także datę i czas serwera, informacje o parametrach technicznych oprogramowania i urządzenia, z którego korzystasz (np. czy przeglądając Serwis korzystasz z laptopa czy z telefonu), jak również miejsce, z którego łączysz się z naszym serwerem. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem.

Podstawą prawną do operacji przetwarzania danych eksploatacyjnych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora”). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest umożliwienie diagnostyki błędów w Serwisie i poprawa jego jakości.

 

OBSŁUGA ROSZCZEŃ

Treść prowadzonej z korespondencji oraz historia aktywności w Serwisie mogą podlegać archiwizacji. Masz prawo do żądania przedstawienia historii korespondencji oraz aktywności w Serwisie (jeżeli podlegały archiwizacji), jak również domagać się ich usunięcia, chyba że taka archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych po zakończeniu kontaktu z nami lub po zakończeniu korzystania z Serwisu jest nasz usprawiedliwiony interes w postaci zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, w tym możliwości udowodnienia w razie sporu treści łączącej nas umowy oraz tego, że wykonaliśmy ją należycie. Możemy więc przetwarzać dane osobowe w celu ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”). Ponadto, archiwizacja, o której mowa powyżej może służyć przeciwdziałaniu, wykrywaniu i zwalczaniu wszelkich nieprawidłowości dotyczących ofert publikowanych w Serwisie.

 

MARKETING USŁUG WŁASNYCH ADMINISTRATORA

Po uzyskaniu odrębnej zgody możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych, w tym do przesyłania Ci informacji o charakterze handlowym, promocyjnym, reklamowym lub marketingowym.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach jest co do zasady art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”). Zgodę możesz w każdej chwili wycofać – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W niektórych przypadkach podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego może być uzasadniony interes administratora (art. 6 ust 1 lit. f) RODO – tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora” w związku z motywem 47 RODO, który mówi, że: „Za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego”). Zgodnie z motywem 47 RODO taki prawnie uzasadniony interes może istnieć w przypadkach, gdy zachodzi istotny i odpowiedni rodzaj powiązania między osobą, której dane dotyczą, a administratorem. Pamiętaj jednak, że zawsze masz prawo wnieść w dowolnym momencie i bezpłatnie sprzeciw, wobec tego przetwarzania, pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – Administrator nie może już przetwarzać Twoich danych do takich celów.

 

PLIKI COOKIES

W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam:

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną. 

W sytuacji określonej w pkt. 1, 2 i 3 powyżej informacje zawarte w plikach cookies przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a także monitorowanie i analiza ruchu oraz prowadzenie statystyki odwiedzin w Serwisie.

W sytuacji określonej w pkt 4 (tj. w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych, tj. dla celów reklamy, badania rynku oraz Twoich zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości naszych usług) informacje zawarte w plikach cookies przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”).

Podczas Twojej pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlana jest informacja dotycząca stosowania plików cookies. Zaakceptowanie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności we wszystkich celach opisanych powyżej. Zgodę zawsze możesz wycofać (bez wpływu na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody), usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Nie musisz udostępniać nam informacji zawartych w plikach cookies. Można temu zapobiec poprzez usuwanie plików cookies oraz zmianę ustawień plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Zrezygnowanie z plików cookies dotyczy zazwyczaj wyłącznie konkretnej przeglądarki – oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej przez Ciebie na tym samym lub innym urządzeniu.

Możesz skorzystać też z narzędzi pozwalających na zbiorowe zarządzanie ustawieniami plików cookies oraz wtyczek do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies. Przeglądarki internetowe oferują także możliwość korzystania z tzw. „trybu incognito”, który umożliwia odwiedzanie stron internetowych bez zapisywania w historii przeglądarki informacji o odwiedzonych witrynach i pobranych plikach. Pliki cookies utworzone w trybie incognito co do zasady usuwane są w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy

Możemy przetwarzać następujące kategorie informacji na Twój temat:

1. imię i nazwisko,

2.  wskazany przez Użytkownika adres zamieszkania lub adres wykonania usługi,

3. adres e-mail

4.  numer telefonu,

5. informacje dotyczące płatności,

6. historia aktywności Użytkownika w Serwisie,

7. dane dotyczące ofert Usługodawców publikowanych w Serwisie, z których Użytkownik skorzystał,

8. dane dotyczące sporów pomiędzy Użytkownikami i Usługodawcami,

9. inne informacje zamieszczone na Koncie Użytkownika prowadzonym w Serwisie.

1. firma przedsiębiorcy,

2. dane identyfikacyjne przedsiębiorcy (w tym NIP),

3. adres prowadzonej działalności gospodarczej lub adres do doręczeń,

4. adres e-mail

5. numer telefonu,

6. numer rachunku bankowego i dane właściciela rachunku bankowego,

7. informacje dotyczące płatności,

8. historia aktywności Usługodawcy w Serwisie,

9. dane konieczne do wystawienia faktury,

10. dane zawarte w ofertach publikowanych przez Usługodawcę w Serwisie,

11. dane dotyczące sporów pomiędzy Użytkownikami i Usługodawcami,

12. inne informacje zamieszczone na Koncie Usługodawcy prowadzonym w Serwisie.

1. imię i nazwisko,

2. stanowisko,

3. dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu).

1. adres IP urządzenia,

2. data i czas serwera,

3. lokalizacja urządzenia końcowego, z którego użytkownik łączy się z Serwisem,

parametry techniczne urządzenia i oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika.

położenie geograficzne (kraj),

preferowany język (język interfejsu urządzenia),

tagi UTM, określające z jakiej lokalizacji sieciowej przybył użytkownik,

dane o źródle, z którego użytkownik trafił do Serwisu,

dane o przeglądanych w Serwisie treściach (np. sposób przechodzenia pomiędzy podstronami Serwisu),

identyfikatory online, w tym identyfikatory plików cookies, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń (na potrzeby wykorzystania plików cookies).

1. imię i nazwisko,

2. adres e-mail,

3. numer telefonu,

4. inne dane osobowe, które mogą zostać zawarte przez nadawcę w treści wiadomości oraz w załączonych do niej dokumentach lub przekazane w trakcie rozmowy telefonicznej.

 

4. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe

Do danych dotyczących Usługodawców oraz pracowników i przedstawicieli Usługodawców dostęp w ramach Serwisu mogą uzyskać Użytkownicy zainteresowani usługami danego Usługodawcy (co do zasady zakres widocznych dla Użytkowników danych zależny jest od decyzji Usługodawcy).

Do danych dotyczących Użytkowników dostęp w ramach Serwisu mogą uzyskać wybrani przez Użytkownika Usługodawcy, których ofertą lub usługami zainteresowany jest dany Użytkownik (zakres widocznych dla Usługodawców danych zależny jest w znacznej części od decyzji Użytkownika, jednak podanie niektórych danych może być niezbędne do prawidłowego zrealizowania usług przez Usługodawców).

W naszej działalności korzystamy ze wsparcia wyspecjalizowanych zewnętrznych podmiotów, które mogą lub muszą mieć dostęp do niektórych Twoich danych – są to podmioty świadczące dla nas usługi z zakresu: (i) hostingu, (ii) obsługi księgowej i rachunkowej, (iii) obsługi prawnej, windykacyjnej i administracyjnej, (iv) obsługi informatycznej, (v) obsługi płatności internetowych, (vi) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności, w tym Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej, dostawcy narzędzi analitycznych, marketingowych, dostawcy usług chmurowych oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi), (vi) a także nasi zaufani partnerzy i inne podmiot, którym udostępnienie Twoich danych jest potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu lub realizacji łączących nas z Tobą umów. Dane wszystkich użytkowników Serwisu i osób kontaktujących się z nami przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej dostarczanej przez podmioty trzecie.

Administrator dokłada wszelkich starań w celu należytego zabezpieczania danych osobowych. W tym celu w umowach zawieranych z podmiotami, które uzyskują dostęp do danych osobowych, Administrator zobowiązuje te podmioty do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia.

Twoje dane osobowe ujawniamy w wymaganym zakresie organom administracji państwowej, uprawnionym do tego z mocy prawa (jak np. organy podatkowe).

Niektóre z opisanych wyżej operacji wiążą się z przesyłaniem Twoich danych osobowych do tzw. krajów trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), gdzie nie ma zastosowania RODO. Dzieje się to jednak zawsze w oparciu o instrumenty prawne przewidziane w RODO, gwarantujące adekwatną ochronę Twoich praw i wolności.

W przypadku transferu danych osobowych do państwa trzeciego w rozumieniu RODO, kiedy Komisja Europejska nie wydała decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych dla tych krajów (zgodnie z art. 45 RODO), podejmujemy odpowiednie środki zaradcze w celu zapewnienia stosownego poziomu ochrony danych w przypadku ich przesyłania. Należą do nich m.in. standardowe klauzule umowne Unii Europejskiej lub wiążące wewnętrzne przepisy w zakresie ochrony danych. W przypadkach, gdy nie jest to możliwe, transfer danych opieramy na wyjątkach opisanych w artykule 49 RODO, w szczególności na wyraźnej zgodzie lub konieczności transferu danych w celu spełnienia warunków umowy lub realizacji działań poprzedzających umowę. Podstawą prawną w przypadku przekazywania danych do krajów trzecich jest więc – o ile nie podano inaczej – zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. Jednocześnie informujemy, że w przypadku przesłania danych do państwa trzeciego, co do którego nie wydano decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych bądź odpowiednich gwarancji, istnieje możliwość i ryzyko, że organy w danym państwie trzecim (przykładowo służby wywiadowcze) uzyskają dostęp do przesłanych danych w celu ich gromadzenia i analizowania oraz że nie będzie można zagwarantować możliwości wyegzekwowania praw osób, których dane dotyczą.

 

5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe związane z odwiedzeniem przez Ciebie naszego Serwisu będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z Serwisu, a w uzasadnionych przypadkach również później przez okres niezbędny do przedawnienia roszczeń określony odpowiednimi przepisami.

Gdy zawierasz z nami umowę (zakładając konto w Serwisie) Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas trwania tej umowy oraz po jej zakończeniu przez okres wymagany odpowiednimi przepisami podatkowymi lub przez okres przedawnienia roszczeń związanych z umową (w zależności od tego który z tych okresów jest dłuższy). Pamiętaj, że samo usunięcie konta z Serwisu nie sprawi, że Twoje dane zostaną przez nas natychmiastowo usunięte.

W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, oszustwa lub udzielenia fałszywych informacji, dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wyjaśnienia okoliczności sprawy.

W przypadku sporów pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcę lub Użytkownikiem a Administratorem lub Usługodawcą a Administratorem, dane mogą być przechowywane do momentu zaspokojenia roszczenia lub do daty wygaśnięcia takiego roszczenia.

Dane osobowe udostępnione nam za pośrednictwem wybranych przez Ciebie środków komunikacji będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przechowywane na wypadek roszczeń przez okres ich przedawnienia określony odpowiednimi przepisami.

W przypadku sporów (pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą lub Użytkownikiem a Administratorem lub Usługodawcą a Administratorem), dane są przechowywane do czasu zaspokojenia roszczenia lub do daty wygaśnięcia roszczenia. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa administracyjnego lub karnego, oszustwa lub udzielenia fałszywych informacji, dane przechowane będą co najmniej przez okres niezbędny do wyjaśnienia okoliczności sprawy.

Jeśli Twoje konto w Serwisie nie będzie używane przez Ciebie przez 2 (dwa) lata, powiadomimy Cię o tym i poprosimy o potwierdzenie czy konto jest nadal aktywne. Jeśli nie otrzymamy odpowiedzi, konto może zostać zamknięte, a Twoje dane osobowe usunięte, chyba że przechowywanie Twoich danych będzie wymagane do wskazanych powyżej celów.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies trwa do czasu wyłączenia możliwości ich wykorzystywania. Możesz to zrobić usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przetwarzanie Twoich danych oparte o zgodę jako przesłankę legalizacyjną, trwa do czasu wycofania zgody (np. zgody marketingowe).

 

6. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw

Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony ze współpracy z nami. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to:

 – prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)

Artykuł 15

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a) cele przetwarzania;

b) kategorie odnośnych danych osobowych;

c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.

Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 

– prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)

Artykuł 16

Prawo do sprostowania danych

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

– prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)

Artykuł 17

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;

d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub

  1. e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

– prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)

Artykuł 18

Prawo do ograniczenia przetwarzania

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.

 

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)

Artykuł 21

Prawo do sprzeciwu

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.

5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

– prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)

Artykuł 20

Prawo do przenoszenia danych

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 

Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych powyżej praw, proszę skontaktuj się z nami przez e-mail, na adres, przez który my kontaktowaliśmy się z Tobą, albo na adres: biuro@slonik24.pl

 

7. Skarga do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Bardziej szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów i adresy e-mail) możesz uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych prowadzonej pod adresem: https://uodo.gov.pl/

Jeżeli chcesz skontaktować się z innym organem nadzoru odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych wejdź na odwiedź stronę internetową Europejskiej Rady Ochrony Danych: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_pl

 

 8. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia z nami umowy

Dane osobowe Użytkowników zbieramy przede wszystkim w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonywania umowy dotyczącej korzystania z Serwisu. Część danych jest również niezbędna do realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy konsumenckie). Podanie przez Użytkowników danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do tego, aby w pełni korzystać z jego możliwości. Brak podania danych osobowych może uniemożliwić prawidłowe korzystanie z Serwisu i związanych z nim usług.

Dane osobowe Usługodawców zbieramy przede wszystkim w zakresie koniecznym do zawarcia, wykonywania i rozliczania umowy dotyczącej korzystania z Serwisu. Część danych jest również niezbędna do realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości itd.). Podanie przez Usługodawców danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do tego, aby w pełni korzystać z jego możliwości. Brak podania danych osobowych może uniemożliwić prawidłowe korzystanie z Serwisu i związanych z nim usług.

Dane osobowe pracowników i przedstawicieli Usługodawców nie są zbierane w celu zawarcia jakiejkolwiek umowy. Możemy przetwarzać dane pracowników i przedstawicieli Usługodawców w związku z działaniami, które podejmują w imieniu i na rzecz Usługodawców oraz w celu prawidłowej realizacji umowy zawartej z Usługodawcą.

Podanie wybranych danych osobowych podczas kontaktu z nami za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji jest całkowicie dobrowolne, ale w większości sytuacji może być konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytania.

Nie ma również obowiązku udostępniania nam informacji zawartych w plikach cookies. Można temu zapobiec poprzez usunięcie plików cookies oraz zmianę ustawień plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że zmiana ustawień plików cookies w ten sposób, że zablokowana zostanie możliwość wykorzystania informacji w nich zawartych, może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu i innych stron internetowych.

 

9. Skąd mamy Twoje dane osobowe

Dane osobowe Użytkowników, Usługodawców oraz osób kontaktujących się z nami pozyskujemy co do zasady od nich samych.

Dane osobowe pracowników i przedstawicieli Usługodawców pozyskujemy od nich samych lub od podmiotu, który reprezentują.

Pozostałe dane, w tym anonimowe dane eksploatacyjne oraz dane związane z wykorzystaniem plików cookies pozyskujemy w sposób automatyczny – najczęściej nie są to jednak dane osobowe w rozumieniu przyjętym w RODO.

 

Nie podejmujemy decyzji wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym w postaci profilowania, w rozumieniu przyjętym w RODO.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.